Habitatge unifamiliar entre mitjaneres a Catí

2020 -  Catí -  Castelló

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Enrique Monfort Vives
  • Quantia subvenció: 20.000 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Habitatge unifamiliar entre mitjaneres a Catí

Es tracta d'un edifici situat en sòl urbà consolidat en una filera d'edificis mitjaneres entre si. El seu ús és el d'un habitatge unifamiliar de dues plantes que es comuniquen a través d'una escala. 

La materialitat de l'edifici es compon d'estructura i fonamentació de formigó i materials típics d'habitatges unifamiliars d'aquest tipus, amb la diferència que s'estudia a fons el confort de les persones que l'habitaran. D'aquesta manera es projecten tancaments amb gran inèrcia tèrmica que redueixin el consum d'energia i es treballa amb materials que no emeten tòxics per a la salut de les persones i del medi ambient. 

Destaca l'interès per realitzar estudis que certifiquin la qualitat de l'habitatge i la seva baixa demanda energètica, que es podria millorar a futur.

Veure galeria

Es recull i filtra l'aigua de pluja que cau sobre el terrat i es tracta per a ser usada com a aigua de reg, a més les espècies vegetals utilitzades comporten un consum reduït de l'aigua i són pròpies del clima.

Es realitza una instal·lació fotovoltaica per a la generació d'energia renovable amb la intenció que el consum d'energia de fonts no renovables sigui gairebé nul, només l'aportació a la xarxa fotovoltaica. Es combina amb aerotermia per a la producció d'aigua calenta.

Per a reduir la despesa energètica s'ha procurat una bona captació solar aprofitant l'orientació sud, sud-est i sud-oest. Dissenyant la forma de l'edifici per a augmentar aquests guanys a l'hivern i reduir-la a través de proteccions solars a l'estiu.

Es protegeix la salut humana i el medi ambient dels efectes nocius que poden causar algunes substàncies químiques presents en uns certs materials de construcció, com ara pintures i vernissos d'interior, revestiments de fusta, suro i bambú per a sòls, així com sellantes i adhesius.

Encara que no s'han plantejat sistemes de monitoratge una vegada finalitzada l'habitatge, sí que s'ha realitzat una auditoria energètica i s'han tingut en compte les propostes de millora encaminades a augmentar l'eficiència energètica. Es valorarà la viabilitat d'aquestes propostes per a un futur.

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional