Habitatge entre mitjaneres a Moncada

2020 -  Moncada -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Eloy Cantero Ramón
  • Quantia subvenció: 10.826,25 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Habitatge entre mitjaneres a Moncada

En aquest projecte es desenvolupa la construcció d'un habitatge unifamiliar de dues plantes: planta baixa i planta primera; a més, s'incorpora un volum superior de sortida a coberta plana i un quart d'instal·lacions. El projecte combina espais de dia en planta baixa, a més d'oficina, i espais de nit en planta primera, amb biblioteca i terrasses. 

El disseny de la casa és tipus pati en forma de C: el pati està situat al sud de la parcel·la per a obtenir la màxima llum natural possible. Al seu torn, la seva ubicació en el centre afavoreix la ventilació creuada, ja que s'aprofiten les obertures en façana i les d'un pati interior posterior més reduït. 

S'aposta per un habitatge dissenyat mitjançant sistemes passius que utilitza la distribució dels espais i el disseny com a recurs per a millorar l'eficiència energètica. Destaquen la coberta ajardinada, els sistemes d'aerotèrmia i fotovoltàica, aïllament de façana tipus SATE, utilització de materials comuns de la zona, ventilacions creuades i instal·lacions d'ombratge.

Veure galeria

Ús de terra fèrtil per a plantació d'hort familiar seguint la tradició de la zona Horta Nord. Ús de maó ceràmic a l'estructura de forjat del saló i de l'escala, ambdos construïdes amb volta catalana. Restauració i reutilització, en la zona de biblioteca, de tessel·les hexagonals hidràuliques recuperades d'enderrocament d'una casa antiga.

La forma del pati, adossat a la mitjanera nord de la parcel·la, s'obri al sud i es recula en la planta primera. D'aquesta manera, es crea una terrassa i s'afavoreix el guany solar a l'hivern. En planta primera, es redueix la radiació solar d'estiu per mitjà de proteccions solars tipus aler; i en planta baixa, per persianes exteriors de fibres naturals. Gràcies a les obertures del xicotet pati interior en cadascuna de les plantes s'aconsegueix una ventilació creuada i una millor ventilació natural de l'escala de comunicació.

Amb la coberta ajardilada es crea una zona d'elements vegetals en la planta amb major incidència solar de tot l'habitatge: la coberta. Es millora la transmitància gràcies a l'ús d'una capa vegetal que funciona com a aïllament natural. A més, en executar una coberta verda tipus semi-intensiva, és possible crear xicotetes zones d'hort.

L'energia necessària per a la producció d'ACS prové parcialment d'energies renovables, concretament, d'un sistema de aerotèrmia. Finalment, en la zona superior de l'habitatge s'instal·len panells fotovoltaics per a produir electricitat, la qual cosa contribueix a generar energia de forma més neta.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional