Unifamiliar d'alta eficiència energètica

2022 -  La Cañada, Paterna -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Enrique Clemente Quintana
  • Quantia subvenció: 2.146,45 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Unifamiliar d'alta eficiència energètica

L'encàrrec d'aquest projecte parteix de les necessitats d'edificar un habitatge unifamiliar aïllat, autopromogut i com a residència habitual de la família i eventualment del sogre, en una parcel·la suburbana de la Cañada, amb un elevat estàndard mediambiental, basat en els edifici nZERO, com a casa passiva i a més utilitzant sistemes de construcció prefabricada en fusta i materials sostenibles i de molt baix impacte ambiental, procedents de la reutilització, km 0, economia circular i tots ells amb molt baixes emissions de COVs i emissions de CO₂. La casa es projecte sota el segell BREEAM, molt per damunt de les obligacions normatives. Es qualificarà com A energèticament.

Veure galeria

1 Habitatge projectat com a casa passiva o de consum energètic pràcticament nul
2 Habitatge accessible en la seua planta baixa i amb obertures i volades estudiades per a minimitzar el consum energètic
3 Contractat el sistema de certificació ambiental del segell BREEAM® amb qualificació prevista molt bona a excel·lent
4 Eficiència energètica projectada qualificació A
5 Ús de materials lliures de COVS en tota l'obra i aplicació de materials d'economia circular (materials de www.matmap.com) i km 0
6 Ús de plàstic reciclat provinent del contenidor groc en els sistemes de protecció contra el sol dels buits (làmines) i clos exterior de la parcel·la (cm plastik alginet)
7 Cobertes  verdes extensives aïllants i embornals de CO2 de ZINCO®
8 Sistema de reciclatge d'aigües grises i aljub d'aigua de pluja per a ús en hort i jardí
9 Instal·lació led en tot l'habitatge i instal·lació d'electricitat fotovoltaica
10 Instal·lació d'aerotermia d'alta eficiència per a ACS i calefacció per sòl radiant separat per estades
11 Instal·lació climatització híbrida aerotermia amb bescanviador després d'eixida del recuperador de calor
12 Recuperador de calor de GISER
13 Segellament de l'habitatge en el seu conjunt, millorant l'estàndard normatiu acústic i tèrmic
14 Assaig BLOWER-DOOR previst n50 ≤ 0.6 ren/h
15 Sistema estructural CLT de fusta contralaminada d'altermateria, en fase de càlcul
16 Protecció i potenciació de l'arbratge existent en parcel·la, superant la norma municipal de l'ajuntament de Paterna
17 Compostera i espai dedicat a hort d'autoconsum al jardí
18 Anàlisi del cicle de vida del projecte (certificació BREEAM)
19 Piscina de dimensions reduïdes i amb sistema de depuració per ozó, sense residus
20 Habitatge pensat per a albergar una famila nombrosa de 3 fills i una persona anciana amb Alzheimer i es potencia el teletreball amb l'edificació d'un annex independent de l'habitatge
21 L'estudi de gestió de residus contempla la reutilització de les restes de l'antiga edificació per a reutilitzar-los en l'obra com a llast reciclat en fonamentació i farciments de rases
22 Ús racional del sòl: no es consumeixen ni l'ocupació ni l'edificabilitat normativa segons PGOU de Paterna
23 Construcció 4.0: ús de BIM (REVIT) i sistemes prefabricats de construcció en fusta CLT i sistema UNIDOME de mòduls de p en solera i forjat de planta baixa a base de casetón perdut de plàstic PPT 100% reciclatge
24 Monitoratge dels consums i del confort i qualitat de l'ambient interior durant 12 mesos posteriors a l'obra
25 Construcció prevista en 9 mesos per a minimitzar costos i impactes sobre el medi ambient

El grup social al qual es destina l'habitatge correspon a la classe mitjana, amb capacitat econòmica variable, amb el desig vital de construir un habitatge familiar en present i a futur. Els condicionants de les activitats personals i professionals de la família, de cinc membres als quals se suma recentment l'avi matern, s'han tingut en compte en el programa de l'edificació, així com les superfícies destinades a cada ús, la composició d'espais en general i la manera d'entendre la futura vivència de la casa en particular, així com les inquietuds d'interés i vocació mediambiental que han servit de base per a la redacció del projecte.

El plantejament econòmic respon, per tant, al d'una construcció de qualitat mitjana, sense que això implique una qualitat ni qualitat concreta de la construcció i que haurà d'ajustar-se en els seus materials a la finalitat d'ús de cada ús dels seus espais, de conformitat amb els Documents Bàsics (DB) del CTE, i les especificacions concretes del qual vindran expressades en les fulles de Mesuraments del projecte d'execució coordinat amb el present bàsic. Sí que cal esmentar que s'aplicaran estàndards superiors en matèria de millores d'eficiència per damunt del prescrit per les normes, s'utilitzaran en la mesura que siga possible materials amb baixes emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i saludables amb els habitants de la casa i amb el medi ambient.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional