Sede Agrupació Musical L'Amistat

2020 -  Quart de Poblet -  Valencia

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Agrupació Musical L’Amistat
  • Projecta: José Miguel Segarra Juan i José Juan Sanz
  • Quantia subvenció: 60.000 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Sede Agrupació Musical L'Amistat

La nova seu per a l'Agrupació Musical L’Amistat suposa un repte urbanístic i constructiu ja que s'obliga a reconstruir fidelment la forma de la façana de dos habitatges que antigament van ocupar aquest emplaçament, però adaptant sistemes constructius nous i una proposta d'edifici d'alta eficiència energètica.  

L'edifici demostra que és possible integrar edificis innovadors i contemporanis aprofitant buits urbans que a manera de ferides deterioren els centres històrics, de manera que es revitalitza el context i actua com a catalitzador per a la fixació de la població i d'altres activitats. 

Compta amb auditori en planta de soterrani i cafeteria i aules en les següents tres plantes sobre rasant que bolquen a un pati i carrer principal. 

Destaca que l'edifici es projecta com a referent en sostenibilitat amb l'obtenció de l'Estàndard de Construcció Passivhaus, sent el primer edifici docent al país a obtenir-lo i sent un certificat molt escàs especialment en clima mediterrani. A més, es monitoren diferents paràmetres de confort i consum energètic, la qual cosa pot ser didàctic per al futur d'altres edificis.

Veure galeria

La volumetria compacta de l'edifici i l'ús d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) permeten reduir les pèrdues de calor a l'hivern i els excessius guanys a l'estiu, disminuint significativament les necessitats de calefacció i refrigeració i augmentant el confort tèrmic dels usuaris. S'ha cuidat especialment que la col·locació del SATE siga contínua al llarg de la superfície dels tancaments de manera que l'envolupant no presente punts febles.

S'han utilitzat fusteries exteriors de fusta, així com vidres de doble i triple cambra amb gas argó, amb valors de transmitància tèrmica molt baixos. A més, les proteccions solars exteriors permeten reduir els guanys tèrmics a l'estiu a través de les finestres.

La Nova Seu compta amb una pell exterior d'alta hermeticitat a l'aire, però permeable al vapor d'aigua. L'assaig hermeticitat Blower-Door ha llançat un resultat excel·lent, de tan sols 0,39 renovacions hora.

El sistema, que permet l'extracció de l'aire interior viciat i la seva substitució per aire net i filtrat procedent de l'exterior assegurant uns nivells de CO₂ i de toxines molt baixos. Utilitza equips de molt alta eficiència en la recuperació de calor certificats pel Passivhaus Institut.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional