Sal al salón

2021 -  València -  València

Fitxa Tècnica

 • Promotor: Públic
 • Promou: EVha
 • Projecta: Ignacio Marí Beneit

Projecte PILOT

Projecte de sostenibilitat

Sal al salón

Existeix una clara dicotomia entre el barri de les Tendetes i el districte de Campanar. Mentre que les dades disponibles de Tendetes descriuen un barri molt densificat, envellit i feminitzat, el seu entorn immediat presenta una dinàmica poblacional diferent, amb contingents de població bastant més jove, amb una alta taxa de fecunditat i un nivell de construcció per damunt de la mitjana de la ciutat. 

Una visita al districte és suficient per a identificar almenys dues zones molt diferents dins d'ell. Una gran part està conformat per construccions relativament recents i amb població jove amb estructures familiars convencionals d'origen nacional. En concret el barri de Tendetes seria una excepció dins de Campanar. Molt més densificat, envellit i un percentatge molt major de població d'origen estranger. Sobre aquest barri concorren circumstàncies que posen en risc a llarg termini la sostenibilitat social, si no media intervenció pública amb l'efecte de rejovenir el barri. En aquest sentit la intervenció plantejada ha de tindre en compte dos principis: 

 • No incrementar la densificació en excés.
 • Promoure l'establiment de famílies amb fills o amb capacitat reproductiva.

Fent Ciutat és un procés que ha anat readaptant la seua trajectòria i definició a mesura que es desenvolupava, però que s'ha guiat sempre per un objectiu transversal: la construcció conjunta de coneixement i acció ciutadana. El que va començar sent una anàlisi urbana i socioeconòmica dels barris de la zona nord afectats pel trasllat de l'Hospital la Fe, ha acabat per convertir-se en una gran xarxa ciutadana amb més de dos anys d'existència. Durant aquest temps s'ha realitzat un procés de diagnòstic urbà, participatiu i integral, estructurat en quatre àrees temàtiques: Economia, Educació, Patrimoni i Sanitat. Sal al saló pot contribuir directament a l'àrea de "Espais de trobada" contemplada en les trobades Fent Ciutat. De manera indirecta, en acollir iniciatives, incideix de manera indirecta en la "participació i xarxes" i en la "difusió i comunicació" actualment es treballa al voltant dels següents eixos: 

 • Promoure la participació i la generació de xarxes col·laboratives. Afavorir la formació i l'educació integral. 
 • Que es faça operativa la difusió d'iniciatives i la comunicació entre barris.
 • Materialitzar un espai de trobada i debat que potencie projectes interassociatius i interbarrials, on intercanviar informació, recursos i eines.

 

Veure galeria

El plantejament constructiu i tècnic de l'edifici se suporta en dos pilars fonamentals: l'ús de materials de poc o nul impacte ambiental i l'ús de sistemes tècnics o tecnològics que disminuïsquen o eliminen la producció de diòxid de carboni, tant en la seua producció, al llarg de la seua vida útil o en el seu desmuntatge (reciclatge). 

Es proposa instal·lació geotèrmica per a ACS i calefacció/climatització. Es descarten altres sistemes pel seu difícil manteniment, el seu elevat Impacte superficial (en un solar de tan reduïdes dimensions, sitges per a pèl·lets per exemple) o la seua poca versatilitat. 

Mitjançant recuperadors de calor situats sobre el bany i la instal·lació de ventiladors, exceptuant zones humides. 

Es proposa depurar només l'aigua de les dutxes (més neta i menys costosa de depurar) descartant fer-ho dels lavabos i aigüeres. 

S'instal·larà un sistema de reutilització d'aigües grises, mitjançant el qual es recull l'aigua de les dutxes, i es reutilitza en les cisternes dels vàters.

 • Una xarxa de recollida dels desguassos de les dutxes i banyeres.
 • Una xarxa de distribució d'aigua depurada, separada de l'aigua de la xarxa que subministra als punts de consum.
 • Equip de depuració d'aigües grises mitjançant tecnologia de bioreactors de membrana (MBR). Aquesta tecnologia combina la depuració biològica aeròbica amb la ultrafiltració (permeten una millor depuració biològica respecte als reactors convencionals).

 

Sistema senzill de reconducció de aigües de pluja a un depòsit interior de l'edifici, amb sobreeixidor, en el qual aniran a parar també les aigües grises depurades. Es necessitarà bomba per a impulsió de nou a xarxa d'habitatges i horts urbans. 

Amb l'objectiu de tindre un estalvi considerable en el consum d'aigua potable, es projecta una instal·lació de recollida d'aigües pluvials per a alimentació de vàters i reg.

Per a l'aprofitament de l'aigua de pluja, es projecta un depòsit de recollida connectat a un grup de pressió, i que proveirà als vàters i reg. Aquest depòsit tindrà un ompliment auxiliar en cas d'escassetat de pluges, en períodes determinats.

 

L'habitatge es pot adaptar a qualsevol usuari de manera permanent i, temporalment, ampliar-se cap a la zona del saló comú per a grups una mica majors o situacions especials. Partint d'un esquema de dos dormitoris dobles, cuina, bany i saló (i una gran terrassa) i concebut com quatre grans espais en projecte (neutres) i el de terrassa que poden mutar l'ús si el necessitaren (flexibilitat estàtica) la converteix en una peça versàtil. Mitjançant el sistema de muntatge/desmuntatge dels envans (caragolat per separat i independent), es podria eliminar l'element entre dormitori i menjador o saló, aconseguint espais més amplis per a esquemes familiars de grandària reduïda, amb necessitats diferents a les convencionals. L'habitatge també pot adaptar-se a persones amb mobilitat reduïda eliminant el barandat al costat del vàter, aconseguint l'espai de transferència necessari i els espais per a gir de la cadira de rodes.

El model residencial proposat naix amb la convicció d'establir forts vincles veïnals sense renunciar a la privacitat puntual de cada habitatge.

Part d'un sistema rígid convencional que, mitjançant sistemes flexibles, aconseguisca múltiples opcions de configuració i infinitat d'espais i situacions.

La idea és que persones desconegudes que arriben a un nou barri establisquen forts vincles entre ells que els permeten, no sols ampliar la seua casa i guanyar espacialment, sinó construir llaços que catalitzen el seu establiment futur en el barri.

També ajuden famílies desestructurades, excloses o desarrelades a construir noves relacions afectius que facen millorar les seues vides.

 

Tot l'edifici es prefabricarà, excepte el soterrani, la mitgera nord-oest i l'ascensor que es faran amb formigons reciclats o sistemes de baix impacte ambiental. La proposta de muntatge i desmuntatge de l'edifici el fan fàcilment reparable i de llarga vida útil. Es proposa un sistema de fàcil substitució i manipulació, assemblat en obra i caragolat. 

Els sistemes constructius s'han pensat per a minimitzar el volum de material emprat (i el seu pes) i la rapidesa i facilitat d'execució (sent la gran majoria elements industrialitzats de molt fàcil instal·lació i manteniment).

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional