Residència d'estudiants

2020 -  Alfara -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: José María García Ballester
  • Quantia subvenció: 40.000 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Residència d'estudiants

El projecte s'enclava en un solar del municipi d'Alfara del Patriarca en la zona de “Ampliació del Casc”, dins d'una trama urbana amb carrers estrets, l'edifici ocupa un espai buit que contribueix a la regeneració urbana amb el disseny d'una arquitectura sostenible. El disseny se serveix del lloc en el qual s'enclava amb la premissa de mirar cap endarrere per a poder mirar cap avant, adaptant-se al context arquitectònic i cultural d'Alfara del Patriarca. La façana de l'edifici incorpora el sistema tradicional de construcció amb rajola massissa, tan característic de la zona i visible per les ximeneres de les antigues fàbriques de “rajolars”. 

El gran espai verd central, visible des de l'exterior, dota al carrer d'atracció arquitectònica i paisatgística. A més, en planta baixa es planteja una sala multifuncional que servisca de desenvolupament per a promoure esdeveniments i activitats que afavorisquen i milloren el municipi.

Veure galeria

En el projecte es proposa la utilització de materials que incorporen residus en la seua fabricació, de manera que s'estimule l'economia circular. A aquest efecte, s'ha establit una aliança estratègica amb una empresa que ofereix propostes de materials que incorporen residus en la seua fabricació, un càlcul de la quantitat de residus incorporats de manera indirecta a través dels materials, a través dels mesuraments i el percentatge de residus dels materials, generant el certificat "recicla". Per això, a tall d'exemple, es ressalta que s'empraran fusteries d'alumini amb alumini reciclat, els llastos procedeixen de residus de formigó, entre altres.

Està previst el reaprofitament de l'aigua de pluja per al seu ús posterior en les cisternes dels vàters, evitant d'una banda un malgastar l'aigua potable i per un altre, la saturació dels col·lectors de sanejament que, en la zona de Llevant, a causa de la seua climatologia, entren en càrrega amb freqüència en èpoques de pluja. A més, amb la instal·lació de mòduls solars fotovoltaics es produirà energia neta durant tota la vida útil de l'edifici, reduint així les emissions de CO₂. La climatització es farà a través d'equips de aerotèrmia.

Com a mesures per a l'estalvi d'energia s'ha previst una il·luminació eficient mitjançant lluminàries LED, sistemes d'encesa mitjançant detectors de presència i moviment, reducció de nivells d'il·luminació en zones comunes en funció de la franja horària i ajust de la intensitat lumínica en funció dels nivells de llum.

L'edifici serà dissenyat i posteriorment gestionat seguint les recomanacions del WELL Building Standard, la primera certificació del món centrada exclusivament en la salut i benestar de les persones, a través dels seus deu conceptes (aire, aigua, alimentació, moviment, confort tèrmic, llum, so, moviment, materials, ment i comunitat) garantirà uns òptims nivells de salut i benestar de les persones que viuran en ell.

Els habitants de l'edifici tindran a la seua disposició materials i comunicacions per a familiaritzar-se amb les característiques especials de l'edifici, posant èmfasi en els aspectes de benestar i salut. Tindrà components educatius i està previst que l'edifici responga a les necessitats que es vagen identificant. Hi haurà un procés permanent de feedback amb indicadors de sostenibilitat (eficiència energètica, ús d'aigua, gestió de residus). S'oferiran recorreguts gratuïts per l'espai WELL Certified.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional