Casa Virtuts 23

2021 -  Ondara -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Luis Hernández Gómez

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Casa Virtuts 23

Es tracta d'una intervenció sobre un habitatge de 1940, consistent en un primer volum de dues crugies i doble altura més una tercera cruixia d'una sola planta amb  terrassa, un pati intermedi i un magatzem al fons de la parcel·la. Entorn de 2009 va patir una reforma parcial, consistent en la demolició de les particions interiors, el forjat del volum de doble altura, l'escala  i els tancaments de la cuina cap al pati, que va quedar baixat per tractar-se d'un mur de càrrega, i de la façana de planta 1a a terrassa. Aquesta primera reforma va incloure la reconstrucció del forjat i escala demolides.

L'habitatge va estar buit fins a la seua compra pel promotor de l'actual   rehabilitació integral, projectada i executada amb principis de bioconstrucció. S'ha mantingut els murs mitgers del volum principal, la seua façana i el forjat (reforçant-lo) i s'han demolit els volums i elements fora de servei (magatzem original, coberta del volum principal i escala mal concebuda i executada en l'anterior reforma). S'ha proposat una nova distribució que possibilita l'ús flexible dels espais, que poden allotjar, indistintament, dormitoris i/o despatxos per al teletreball. La planta baixa, accessible, inclou, en un sol espai vestíbul, escala i saló menjador, comunicat amb la cuina. S'adossa un nou volum d'una planta edificat entorn d'un pati més ampli, concebut com el cor de l'habitatge i pou de llum i ventilació d'aquesta. Entorn a d'ell la galeria, el bany i dormitori/despatxe. En planta primera corredor distribuïdor d'accés a un segon bany, la terrassa i a dos dormitoris, un amb eixida al balcó sobre el carrer i un altre a la terrassa, coberta plana de la cuina i nou volum.

L'habitatge rehabilitat contribueix a la transició ecològica de l'arquitectura i la construcció, i a la lluita contra el canvi climàtic, gràcies als materials reciclables i renovables empleats (calç hidràulica, argila, fusta, suro, vidre i pedra), els sistemes utilitzats (SATE en façanes, TERMOCHIP amb aïllant de suro i ONDULINE sota teula en cobertes, Sòl Radiant en sòls) i la seua alta eficiència energètica constituint-se en un exemple de rehabilitació d'un edifici en el ARI que aposta per la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.

Veure galeria

En l'adequació al mitjà, amb disseny bioclimàtic per a augmentar guanys de radiació solar a l'hivern (calfant murs i sòls ceràmics) i reduir-les a l'estiu (amb proteccions solars i disseny de buits i cornises que interrompen l'entrada del sol). Cobertes ventilades. Llum natural i ventilacions creuades.Ús de materials de proximitat, higroscòpics, renovables, reciclables i reutilitzables (argila, fusta, fibra, suro, teula ceràmica, calç hidràulica, vidre…) que limiten l'emissió de GEI. Edifici eficient, A en emissions (6KgCO2/m² año) i B en el seu consum d'energia (29 kWh/m² any). Estalvi d'aigua (sanitaris i aixetes eficients) i d'electricitat: termosifó per a ACS i electricitat contractada de fonts renovables.

  • Habitatge accessible a persones de mobilitat reduïda.
  • Confort higrotèrmic amb instal·lació de calefacció per sòl radiant i tractaments superficials higroscòpics.
  • Qualitat de l'aire interior: ventilació natural i croada, minimització d'emissions COV, COP, radiacions electro-magnètiques o biològiques.
  • Facilita el repartiment de tasques domèstiques mitjançant la situació central de la cuina.
  • Proporcions de tots els recintes àmplies i equilibrades.
  • Permet una distribució flexible que pot adaptar-se a diferents tipologies de llars i facilitar el teletreball. Amplis espais exteriors privats amb vegetació i instal·lacions (terrassa i pati).
  • Rehabilitació respectuosa amb l'entorn de casc protegit on s'insereix.

Edifici de molt baix consum, que redundarà en factures de llum, gas i aigua reduïdes, gràcies a la seua excel·lent eficiència energètica, resultat d'un excel·lent aïllament del seu envolupant (SATE de suro natural sobre termo-argila de 24, Termochip amb aïllant de fibra de fusta, fusteries de fusta massissa sense ponts tèrmics i amb envidraments de molt baixa transmitància tèrmica). Sòl radiant sobre plaques aïllants, circuits independents de polietilé, amb termòstats en cada estada. Sistemes constructius emprats assumibles econòmica, social i mitjà ambientalment amb la finalitat d'evitar qualsevol càrrega social, econòmica o mediambiental no assumible en un futur.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional