Rehabilitació Alqueria

2021 -  Casas de Bárcena -  Valencia

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: María Sandoval / Terracota

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Rehabilitació Alqueria

 

Es tracta de la rehabilitació d'una Alqueria de 1890. Les característiques formals, conservació de l'edificació i materialitat, també corresponen amb un habitatge tradicional: murs de tàpia valenciana, estructura de crugies amb forjats de bigues de fusta i cobertes amb teula àrab. L'habitatge se situa en la pedania valenciana de Cases de Bárcena, en una parcel·la per a cultiu pròpia de les alqueries tradicionals. Es realitza una rehabilitació de l'habitatge mantenint la volumetria original intacta, de manera que l'entorn no es modifiqui i l'alqueria romangui en sintonia amb ell. La senzillesa constructiva fa que aquest petit habitatge quedi ben integrada en el seu entorn immediat, passant desapercebuda en la seva forma, però no en la seva manera de construir-se i en els materials utilitzats.El fet de realitzar una intervenció mínima, cenyint-se a les actuacions necessàries per a l'adequació de l'habitatge i la seva conservació i actuant, en la seva justa mesura, per a fer més eficient l'edificació, compleix una de les principals premisses de la bioconstrucció: la rehabilitació. A més de la menor intervenció possible, el projecte acaba implementant sistemes de bioconstrucció i materials ecològics, com els forjats de fusta, els aïllaments de cotó regenerat (geopannel), blocs de termoarcilla o els revocos d'argila i calç. L'obra serà un catalitzador per al barri i per als veïns, de manera que s'aconsegueixi demostrar que és possible, i important, realitzar les rehabilitacions mantenint la materialitat original. Demostrant també que els materials naturals, que mantenen la transpirabilitat i la higroscopicitat dels tancaments i que ajuden al sanejament de les humitats, són molt més efectius que el formigó a l'hora de realitzar restauracions. 

Veure galeria

Per al disseny es van tenir en compte mesures passives de disseny bioclimàtic com ara el disseny d'una volumetria compacta, orientada a sud, que permeti la ventilació creuada, proteccions i ràfecs calculats per a afavorir el guany solar a l'hivern i la protecció del sol a l'estiu i una envolupant que barreja les propietats de l'aïllament, la inèrcia tèrmica i buits amb vidres baix emisivos generar una envolupant eficient. L'habitatge comptarà amb un sistema de tractament d'aigües residuals mitjançant depuradora d'oxidació total. Per a la seva rehabilitació s'utilitzen materials naturals, de proximitat i sota impacte ambiental com la fusta, el suro, la calç i l'argila, a més de tancaments de blocs d'argila alleugerits. Tots ells materials reciclables i renovables, amb un cicle de vida conegut.

Els materials utilitzats per a la construcció (termoarcilla, fusta, argila i calç) fomenten la biohabitabilitat i afavoreixen la bona qualitat de l'ambient interior en conformar una envolupant transpirable, higroscòpica, innòcua i aïllant que regula la temperatura i la humitat relativa interior, millora la qualitat de l'aire i genera unes condicions de confort tèrmic i acústic. Per a l'execució del projecte els promotors han buscat de manera activa un equip tècnic format per dones la perspectiva de les quals ajudi a visibilitzar les desigualtats de gènere pròpies del sector. El disseny concep els espais amb una distribució lògica i adequada que trenqui amb els rols de gènere i perquè siguin accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

La majoria dels materials formen part d'un procés circular en el seu cicle de vida, sent tots els processos de baix impacte ambiental, no tòxics i respectuosos amb el medi ambient. Provenen de fonts d'energia renovables i 100% naturals i no necessiten grans processos de transformació. Els aïllants, utilitzen excedents d'altres indústries. Uns altres, com l'argila, el suro o la fusta, són 100% reciclables i fins i tot reutilitzables. Es dona prioritat als sistemes constructius que posen en pràctica els conceptes de la construcció 4.0, mitjançant l'ús d'estructures de fusta, com a forjats de fusta contralaminada, i teulades i tabiquería en sec.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional