Rehabilitació per a centre d'activitats socioculturals

2022 -  Beniarbeig -  Alicante

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Beniarbeig
  • Quantia subvenció: 10.307,50 €

Projecte de sostenibilitat

Rehabilitació per a centre d'activitats socioculturals

La rehabilitació de l'edifici (antic col·legi públic) i de la parcel·la en què se situa (pati del col·legi) per a crear un centre d'activitats socioculturals i de foment de l'associacionisme local revaloritza un espai públic hui deteriorat i que al costat del recentment construït Teatre-Auditori, conformaran un espai únic que es convertirà en el centre cultural del municipi.

Veure galeria

ECONOMIA CIRCULAR-BIOCONSTRUCCIÓ
Utilització de formigó reciclat, fustes procedents de gestió forestal sostenible.

En el projecte s'exigirà que s'utilitzen productes que continguen materials procedents de reciclatge, com ara àrid, metall, fusta, vidre, plàstic, paper, materials petris, tèxtils, termoplàstics, residus de processos industrials, etc., en elements que representen almenys el 7% del pressupost d'execució material (PEM).
CICLE DE VIDA
Es rehabilita un edifici existent creat en els anys 50 del segle XX, per a donar-li una nova funcionalitat per altres 50 anys com a mínim.
GESTIÓ DE RESIDUS
El projecte d'execució que es redacte contemplarà un annex de gestió de residus de la construcció i la demolició en el qual s'haurà de verificar que:
• Demolició. Almenys un 55% en termes de pes dels residus no perillosos (segons l'Ordre del Ministeri de Medi Ambient 304/2002 per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus i la Decisió de la Comissió de 18 de desembre de 2014 (2014/955/UE) generats durant els treballs de demolició i desbrossament, sense incloure les labors d'excavació i emplenat, estarà preparat per a la seua reutilització, reciclatge i altres formes de recuperació del material.
• Construcció. Els residus generats durant els treballs de construcció i reforma, exclosos els generats durant les activitats de demolició, seran menors o iguals a 11 tones per cada 100 m² de superfície construïda d'edifici.
MESURES ACTIVES
AIGUA
L'aixeteria sanitària dels lavabos permetrà limitar el temps d'ús de l'aigua; per a això, les aixeteries estaran equipades amb qualsevol dels sistemes existents en el mercat per a aconseguir tal finalitat; per part seua, els vàters estaran equipats amb mecanismes de descàrrega eficients.
El sistema de reg de la zona enjardinada i dels arbres a implantar en la parcel·la serà automàtic.
ENERGIA 
L'edifici existent ja disposa en la seua coberta d'una instal·lació de generació d'energia elèctrica a partir de panells solars fotovoltaics, que en l'actualitat està connectada directament a la xarxa. Es pretén aprofitar aquesta instal·lació per al consum propi de l'edifici.
L'edifici disposarà de sistemes d'il·luminació de baix consum energètic altament eficients: lluminàries de LED.

MESURES PASSIVES DE DISSENY *BIOCLIMATICO
La façana principal de l'edifici es pretén mantindre en el seu aspecte actual (rajola caravista); la resta de les façanes es revestiran amb SATE.
La captació solar es produeix mitjançant els panells solars instal·lats en la coberta de l'edifici, i que serviran per al subministrament d'energia a aquest.
En els buits de la façana Sud es disposaran làmines verticals mòbils paral·leles a la façana, per a permetre l'assolellament a l'hivern i reduir-lo a l'estiu.
Ventilació creuada de l'edifici en totes dues plantes.
Es disposarà en l'edifici d'un sistema mecànic que garantisca la renovació d'aire.
Es crearan en la parcel·la una zona d'uns 225 m² de superfície amb hàbitats naturals d'espècies autòctones de baix requeriment hídric i no invasores (arbratge de port i plantes herbàcies) 
se situarà un espai per a l'aparcament de 10 bicicletes i 4 patinets.
RESILIÈNCIA
Adaptació d'un edifici i parcel·la existents amb un ús concret, per a un altre ús completament diferent, per obsolescència de l'ús originari.

Com a mesures que repercuteixen en la salut, benestar i qualitat de vida dels usuaris de l'edifici s'adopten les següents: 
- Regulació tèrmica de l'ambient interior (Calor/freda) per espais, ja que les sales tenen diferents grandàries i el seu ús no té per què ser simultani 
- Confort acústic de l'edifici; aïllament de l'envolupant i col·locació d'arbratge per a minimitzar el soroll de l'Av. de la Rectoria. 
- Renovació i filtrat de l'aire mitjançant bescanviador de calor, amb control de la humitat. 
- Confort lumínic de les estades i zones comunes. 
- Reducció de tòxics en els materials i acabats de l'edifici.
Disseny adaptat a les condicions residencials exigibles pel seu ús i accessible.
L'edifici es destina a activitats socioculturals i per a fomentar l'associacionisme local, en llaures a aconseguir una cogoberança de l'administració amb les associacions civils.
La rehabilitació de l'edifici (antic col·legi públic) i de la parcel·la en què se situa (pati del col·legi) per a crear un centre d'activitats socioculturals i de foment de l'associacionisme local revaloritza un espai públic hui deteriorat i que al costat del recentment construït Teatre-Auditori, conformaran un espai únic que es convertirà en el centre cultural del municipi, de gran i positiu impacte social.

Per a aconseguir aquest objectiu, el projecte incorpora els següents elements: 
• Utilització d'elements prefabricats i industrialitzats que aporten major tecnologia, disseny i innovació: SATE en exterior, Cartó guix en interiors, paviments ceràmics, etc. 
• Domòtica aplicada a totes les instal·lacions de l'edifici: climatització, ventilació, il·luminació, i maquinaria. 
• Introducció en el projecte de la tecnologia BIM que permeta la gestió adequada de l'edifici en totes les fases de la seua vida útil. 
• Introducció de sistemes de vídeo i àudio en totes les sales que permeten tant les reunions presencials com virtuals, per a millorar la integració de tots els col·lectius. 
L'edifici disposarà de sistemes de gestió i monitoratge de les seues instal·lacions.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional