Rehabilitació energètica d'edifici a Torrent

2022 -  Torrent -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: ELENA FORTES/ ISABEL SANCHEZ
  • Quantia subvenció: 10.000,00 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Rehabilitació energètica d'edifici a Torrent

Es tracta de la realització d'un projecte de rehabilitació energètica d'un edifici d'habitatges situat al Carrer Sant Pere d'Alcántara, de la localitat de Torrent. L'edifici se situa en nucleo urbà consolidat i està classificat segons les dades de VEUS com de Polivulnerabilad mitjana. L'edifici presenten un estat de conservació dolent, amb problemes en la xarxa de sanejament enterrada i en la xarxa de proveïment, amb deterioració de façanes i elements estructurals de les volades, amb problemes d'humitats per capil·laritat i filtracions d'aigua en les plantes baixes. També posseeixen problemes de convivència dins de la comunitat de veïns amb habitatges que han estat ocupades de manera il·legal, embargaments bancaris o problemes socials derivats de la zona en la qual se situa l'edifici. Malgrat això, la Comunitat de propietaris ha decidit dur a terme una rehabilitació energètica de l'edifici per a millorar les condicions de confort, la demanda energètica del conjunt i reduir els consums. Per problemes pressupostaris la rehabilitació energètica es realitzarà pas a pas, aconseguint una reducció d'emissions i de consum d'energia primària gradual, amb actuacions prolongades al llarg del temps, a causa de les limitacions econòmiques de la comunitat. En aquesta primera fase d'aconseguirà una reducció del consum d'energia primària de més del 60%, actuant principalment sobre les mesures passives de l'edifici, per a en un futur anar substituint les mesures actives i incorporar sistemes de producció d'energia renovable. Les actuacions també tenen com a prioritat l'estudi exhaustiu de les mesures per a no produir un empitjorament en l'estat inicial, sobretot de les condicions d'habitabilitat; i que les futures accions que es duguen a terme en millora de l'eficiència energètica siguen compatibles amb les dutes a terme en aquesta intervenció, que se centraran en la incorporació d'un sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior en el façana, canvi de fusteria exterior per altres de millors prestacions i vidres d'alta qualitat, aïllament de cobertes i solera (amb millora del drenatge i xarxa de sanejament enterrada per a reduir les humitats per capil·laritat i de pèrdues de la xarxa de sanejament), incorporació d'una coberta vegetal que fomente la biodiversitat de la zona, incorporació de sistemes de protecció solar, i per a millorar la imatge i fomentar un entorn més sostenible s'ha previst la incorporació en façana de malles per a afavorir el creixement de vegetació entorn a la façana, mesura que reduirà el sobrecalfament en època estival, millorarà la imatge arquitectònica de l'edifici i de l'entorn; fomentarà la biodiversitat i contribuirà a la reducció de l'illa de calor de la zona. Com a mesures actives i per a minimitzar el regs de patologies per condensacions superficials i intersticials en millorar l'hermeticidad a l'aire de façanes i fusteria exterior es va instal·lar un sistema de ventilació mecànica amb recuperador de calor, que a més contribuirà a millorar la qualitat i habitabilitat interior de les estades, ajudarà a controlar la humitat interior i manterlo en valors òptims, així com els nivells de CO₂. El projecte, tal com està concebut, ajudarà a millorar la qualitat de vida dels seus propietaris o habitants, millorarà la imatge del barri i entorn pròxim (molt degradat arquitectònicament i socialment), podrà servir de model i exemple per a altres comunitats de propietaris de la zona, millora la inclusió social dins de l'edifici, i contribueix a la sostenibilitat. Cal afegir, que aquesta proposta de rehabiltiación energètica contribueix a la reducció de la pobresa energètica dels propietaris de l'edifici, que donat el perfil socioeconòmic que tenen, es considera de vital importacia i prioritari dins dels objectius de la intervenció.

Veure galeria

El projecte pren mesures de sostenibilitat ambiental amb la rehabilitació energètica. S'ha aconseguit una reducció de més d'un 60% del Consum d'Energia Primària no Renovable, percentatge que es pretén ampliar amb rehabilitacions posteriors dels mitjans actius i incorporant producció d'energia procedent de fonts renovables. Aquesta actuació té en compte les mesures passives de l'edifici: aïllament tèrmic per l'exterior, inèrcia tèrmica per l'interior, millora de la fusteria exterior, captació solar, protecció solar, ventilació natural croada i refredament de l'aire, cobertes vegetals i elements vegetals en façana, millora dels patis existents, ús d'espècies amb baixa demanda hídrica, ús eficient de l'aigua amb sistemes de reg automàtic. Amb la rehabilitació energètica s'ha limitat el consum d'energia i per a verificar els objectius s'ha realitzat una auditoria energètica de l'estat actual i l'estat rehabilitat. S'ha potenciat l'ús de productes de la bioconstrucció per a reduir l'impacte de la  rehabilitació energètica quant a la seua petjada de CO₂ i s'han utilitzat materials reciclats, reciclables i biodegradables. La demolició serà selectiva i es procuraran reutilitzar alguns dels residus en la rehabilitació. S'han potenciat mesures per a la biohabitabilitat, millorant el confort higrotèrmic, l'habitabilitat, s'han pres mesures per a la reducció del soroll i per a no utilitzar materials tòxics. 

El projecte contribueix a la sostenibilitat social quant a que les mesures de rehabilitació energètica potenciarà i millorar el confort tèrmic pel fet que es redueix de manera significativa la demanda de calefacció i refrigeració, ja que principalment es milloraran l'envolupant tèrmica de l'edifici implementant les mesures passives (increment d'aïllament tèrmic d'envolupant i canvi de fusteries exteriors). Això implica a més una millora directa sobre l'aïllament acústic de l'edifici, ja que una millora de la permeabilitat a l'aire de l'envolupant i una millora de la fusteria exterior comporta una reducció significativa de les molèsties causades pel soroll. A més, es pretenen incorporar làmines antiimpacte en la planta baixa i en la coberta, ja que s'aprofita la intervenció sobre les mateixes per a millorar la transmissió per soroll d'impacte entre recintes confrontants, encara que en tractar-se d'una rehabilitació aquestes no siguen exigibles pel CTE. La incorporació d'un sistema de ventilació mecànica amb recuperació de calor, mesura que també supera els criteris imposats pel CTE, garantirà la qualitat de l'aire interior, mantenint en nivells òptims les concetraciones de CO₂, la humitat i minimitzant per tant el riscos de patologies causades per humitats de condensació superficial i intersticial.  A més, l'actuació, per l'emplaçament de l'edifici i la situació de risc mitjà de l'entorn es considera d'alt impacte social, amb rellevància des del punt de vista col·lectiu, no sols dels propietaris de l'edifici, sinó per a tot l'entorn, ja que l'edifici es pot erigir com a model d'actuació, rehabilitació i regeneració urbana a nivell municipal.

S'introduiran principis de la construcció 4.0 en un nivell mitjà, ja que s'utilitzaran processos constructius emergents, amb materials nous i naturals, sempre que siga possible des del punt de vista econòmic donades les limitacions econòmiques dels propietaris. S'introdueixen materials prefabricats per a l'aïllament de la mitgera, fàcilment montable i desmuntable (panell PIR). També es busca en les solucions constructives el fàcil manteniment de l'edifici. El sistema de ventilació mecànica incorporarà un sistema per a mesurar els nivells de CO₂ i qualitat de l'aire interior que li permetrà regular el cabal en funció de les necessitats, la qual cosa permetrà millorar el rendiment de la instal·lació. També permet reduir els cabals al mínim en cas d'absència dels seus ocupants. També posseeix el sistema de Freecooling que en època estival és capaç de detectar la temperatura exterior nocturna de manera que si aquesta és millor a la de l'interior de les estades introdueix l'aire fresc a l'interior de l'habitatge sense passar-lo pel recuperador, la qual cosa permet la climatització nocturna gratuïta, reduint la demanda de refrigeració. 

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional