Rehabilitació Casa Enric Valor

2022 -  Castalla -  Alicante

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Castalla
  • Quantia subvenció: 21.930,00 €

Projecte de sostenibilitat

Rehabilitació Casa Enric Valor

Es tracta d'un immoble de mitjan segle XIX, destinat a habitatge, i que és la casa natal de l'escriptor Enric Valor. Es pretén la seua restauració per a allotjar la casa museu, recuperant els elements constructius i decoratius de l'immoble que es troben en un estat acceptable i sanejar i acabar la resta de peces que el formen i que han sigut alterades, dotant-li de les instal·lacions i de les condicions d'habitabilitat adequades per a destinar-lo a exposició sobre la vida i obra de l'autor. Es pretén d'una banda recrear l'entorn en el qual es va desenvolupar part de la vida de l'escriptor i per una altra recopilar i divulgar la seua obra.

Veure galeria

Les pautes tingudes en compte en el projecte de rehabilitació des d'un punt de vista d'estalvi energètic, han sigut de tipus constructiu, així com la millora de rendiment en les instal·lacions de climatització (calefacció i refrigeració), aigua calenta sanitària i il·luminació, i la instal·lació d'energies renovables o modificacions d'hàbits dels usuaris. S'ha projectat sota paràmetres bioclimàtics que juntament amb el disseny d'instal·lacions de calefacció, refrigeració, aigua calenta sanitària i il·luminació eficients energèticament i la diversificació de fonts d'energia, permeten un comportament òptim i adequat de l'edifici. S'ha regulat la pressió de l'aigua en els sistemes de subministrament d'aigua col·lectius per a reduir el seu consum. També s'incorporen dispositius que permeten la detecció de fugides d'aigua de conduccions enterrades. S'ha assegurat que l'entorn de l'edifici presenta una adequada infiltració de les aigües pluvials. Es duran a terme auditories energètiques i sobre el consum d'aigua de manera regular. Es realitzarà un seguiment del projecte que assegure la correcta execució de les mesures relatives a la sostenibilitat i a l'eficiència energètica.

La major part de la pèrdua d'energia de l'edifici existent es produeix pel seu envolupant (façanes i buits –fusteries) per això hem posat l'accent principalment a atallar aquesta problemàtica, actuant principalment en aquests focus. Es realitza una adequada ventilació que garantisca la qualitat d'aire interior. En la nostra zona climàtica, la ventilació és important sobretot a l'estiu, per la qual cosa hem emfatitzat la ventilació natural croada i la ventilació nocturna, de manera que s'aconseguirà la pèrdua d'energia i dissipar la calor acumulada en els tancaments durant el dia, per tant en el nostre edifici millorem el seu envolupant a fi de millorar la seua permeabilitat i reduir la seua estanquitat. Es regularà la potència màxima necessària de la instal·lació elèctrica. S'ha realitzat un disseny dels espais de manera que es potencie el sistema d'il·luminació natural. S'instal·larà un sistema d'il·luminació artificial en els llocs comuns de l'edifici que proporcione la màxima eficàcia amb el mínim consum. S'instal·laran equipaments, dispositius i sistemes que permeten i impulsen l'estalvi d'aigua durant l'ús de l'edifici. En la present Rehabilitació, hem utilitzat materials de coberta d'alta reflectivitat que mitiguen la calor, així com sistemes d'aïllament i absorció natural de la radiació (elements enjardinats en façana), per a combatre de manera passiva la transmissió tèrmica cap a l'interior de les edificacions. Al seu torn s'han utilitzat un aïllament tèrmic de tancaments mitjançant l'ús de materials amb capacitat aïllant de la calor o fred aconseguint controlar la temperatura interna de l'edificació, per a aïllar-la i per a evitar l'entrada d'aire fred i repel·lir la calor producte de la radiació i exposició directa. També s'han utilitzat vidre amb característiques de baixa emissivitat per a evitar pèrdua de temperatura a l'interior i reflexió de la radiació cap a l'interior. En la present Rehabilitació, pretenem que els materials triats passen per assajos de xoc que determinen la fragilitat o capacitat del mateix per a absorbir càrregues espontànies i obtindre, per tant, el seu grau de resiliència. Es tracta de deformar el material fins al seu límit elàstic per a esbrinar la seua capacitat per a determinades construccions. No és una propietat del material sinó un índex comparatiu de la seua plasticitat en relació amb les obtingudes en altres assajos en idèntiques condicions. Per la qual cosa obtenim una rehabilitació de gran resilencia. S'ha dissenyat l'edifici de manera que permeta la incorporació de noves instal·lacions en el futur. S'han prioritzat l'ús d'unions mecàniques ràpides i desmuntables.

El procés de construcció serà interactiu amb la participació dels usuaris perquè la consecució del projecte constructiu siga satisfactori i reeixit, de manera que aconseguim una reducció en el consum de materials donant lloc a una reducció del consum de recursos, renovables i no renovables, i, per tant, a la conservació del medi ambient. A més es redueix la generació de residus associats al no produir-se modificacions a l'inici de l'ús de l'edificació que es tradueix en una disminució del consum de matèries primeres i de l'ocupació del sòl per ús d'abocadors. S'utilitzaran el màxim possible productes i elements de construcció estandarditzats. S'han evitat l'ús de metalls pesants en materials i revestiments de façanes i instal·lacions. Els tipus de parets a instal·lar s'han triat d'acord amb criteris de tipus funcional. Respecte a aquests elements, pot distingir-se entre aquelles parets la ubicació de les quals ha de ser permanent i aquelles la ubicació de les quals pot ser temporal (aquelles que poden canviar per a possibilitar noves distribucions de l'ajuntament). En funció d'aquesta distinció tenim diferents tipus de parets com a parets massisses de rajola per a parets fixes i parets realitzables amb sistemes de muntatge fàcils i desmuntables (plaques de cartó guix) en parets que la distribució de les quals puga modificar-se en el futur. La rehabilitació s'ha dissenyat de manera que permeta la incorporació de noves instal·lacions en el futur. Les condicions higièniques han sigut importants per a aconseguir un ambient interior saludable. El disseny de la rehabilitació és apropiat per a facilitar una neteja fàcil del mateix durant el seu ús i manteniment. Garantir el compliment de la legislació ambiental i de requisits voluntaris més exigents; anticipant, en la mesura que siga possible, l'adaptació a les noves regulacions. 
S'aplica una política formal de gestió ambiental en la construcció així com en relació amb les empreses de gestió d'instal·lacions. S'emportaran auditories energètiques i sobre el consum d'aigua de manera regular. S'ha obtingut el certificat d'eficiència energètica de l'edifici i assegura que aquest presenta les millors prestacions referent a això. Es proporcionarà a l'ocupant un manual d'ús de l'edifici.
En la present rehabilitació s'ha analitzat la possibilitat d'incrementar la densitat d'ocupació de l'edifici, estudiant les característiques en èpoques anteriors, modificant la distribució original i creant un major nombre d'usos. S'ha adequat la densitat d'ocupació a fi d'optimitzar el consum de sòl i assegurar la viabilitat i accessibilitat als serveis locals.
 

La sostenibilitat econòmica de l'actuació està garantida, ja que es tracta d'una construcció sustentable o perdurable, incrementant el benestar i l'optimització de recursos, en aquest cas, del sector de la construcció, promovent un consum responsable de tota classe d'inputs, elements i serveis, on es posa en marxa un sistema financer basat en un actuar responsable amb el medi ambient, la societat i les metes proposades per a dur a terme el desenvolupament del projecte. A més, va de bracet amb la Responsabilitat Social Empresarial, que buscaria promulgar el desenvolupament social dels empleats i generar un ambient laboral amé, que els permeta tindre un creixement com a comunitat en el personal i professional. Segons l'Informe *Brundtland de 1987, també conegut com ‘El nostre futur comú’, dissenyat per a l'Organització de les Nacions Unides (ONU), quan s'hauria acoblat per primera vegada la conceptualització de sostenibilitat: “El desenvolupament sostenible és el desenvolupament que satisfà les necessitats del present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per a satisfer les seues”. Es garanteix la qualitat dels processos implementats en la construcció, desenvolupament i execució de les operacions.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional