Reforma i ampliació habitatge autosuficient

2022 -  El Puig de Santa María -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Ignacio Company Selma, Paloma Ibarra Arias, Ana Ibarra Arias, Eric Montoto Martínez, Enrique Arias Giménez
  • Quantia subvenció: 5.000,00 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Reforma i ampliació habitatge autosuficient

L'actuació consisteix en un projecte de rehabilitació d'un habitatge abandonat en l'horta en el municipi del Puig de Santa María, a València. Es reforma la construcció existent i s'amplia amb una peça d'obra nova, que permet l'ús de l'edificació com a habitatge principal d'una família. La família en qüestió té una gran consciència mediambiental que queda patent no sols en l'aposta per la rehabilitació, sinó que l'objectiu de l'habitatge és que siga totalment autosuficient. Per a això, està completatemente desconnectada de la xarxa elèctrica i es valdrà de panells i bateries fotovoltaiques per a satisfer el consum elèctric. A més, el disseny i la construcció de l'habitatge també segueix uns clars principis de sostenibilitat i de resposta al lloc (clima, orientació...). Les dues peces que conformen l'habitatge gaudeixen d'obertures a l'exterior controlades que permeten una gran il·luminació i ventilació, que fa possible que l'edificació no vaja a necessitar de sistemes d'aire condicionat ni de grans esforços quant a la illuminación. Finalment, els materials i sistemes constructius emprats seran de baix impacte ambiental, de procedència natural i els productes de proximitat, que permeten reduir la petjada ambiental, minimitzant l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i l'ús de combustibles fòssils.

Veure galeria

El projecte incorporarà els principis de la Bioconstrucció, mitjançant la utilització de sistemes i materials de baix impacte ambiental, de procedència natural i els productes de proximitat, que permeten reduir la petjada ambiental, minimitzant l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i l'ús de combustibles fòssils. De la mateixa manera, atés l'objectiu marcat de reduir al màxim les emissions de carboni al llarg del cicle de vida de l'edifici, es duran a terme estudis ambientals detallats de manera contínua que permeten avaluar i identificar quines solucions són les idònies per a cada cas. També es pretén fomentar, per aquest ordre, la prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valoració dels residus de construcció i demolició. Finalment, es prendran les mesures actives i passives necessàries per a consequir el major estalvi d'aigües i recursos energètics en tot el cicle de vida de l'habitatge.

La influència de l'ambient interior dels habitatges en la salut i el benestar de les persones està molt present en l'actuació. Per això es potencien uns principis de biohabitabilitat com una adequada qualitat de l'aire, creant ventilacions creuades; el confort  higrotèrmic il·luminació natural; els estudis acústics, per a controlar les transmissió de soroll i l'ús de materials naturals no tòxics. A més, l'habitatge està dissenyat des d'un perspectiva de gènere, perquè funcione com un entorn domèstic capaç d'adaptar-se a les necessitats dels seus habitants, estudiant la grandària i la relació entre les diferents estades, per a ajudar a la simultaneïtat activitats; o entre l'interior-exterior, per a facilitar la vigilància informal i convertir l'exterior en un entorn més segur. Finalment l'actuació pretén sensibilitzar en l'ús adequat de l'energia i fomentar la rehabilitació d'entorns degradats.

L'actuació aspira a un control absolut del procés constructiu i d'obra. Per a això s'empraran diferents estratègies com són una modulació i un dimensionament rigorosos, o que permeta el no desaprofitament de materials ni de temps; i l'ús de metodologia BIM que acompanye a l'actuació en totes les seues fases. A més, amb la finalitat d'estalviar i conscienciar sobre l'ús de l'energia, es monitoraran els consums energètics incorporant sistemes de comunicació amb l'usuari, perquè aquest conega en tot moment els consums i puga actuar en conseqüència.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional