Reforma d’habitatge unifamiliar a Museros

2022 -  Museros -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Ignacio Bosch Reig, Nuria Salvador Luján
  • Quantia subvenció: 2.000,00 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Reforma d’habitatge unifamiliar a Museros

La parcel·la es troba en l'actualitat, parcialment edificada, disposant d'una edificació principal datada en 1910, de planta baixa i andana, destinada a habitatge i situada en la zona Est, ocupant la totalitat de l'amplària de la parcel·la i una profunditat de 12,59m, mentre que en l'extrem Oest, es disposa d'un rafal d'una planta, de 4,60m de profunditat, ocupant també la totalitat de l'ample de la parcel·la. 

Longitudinalment, entre totes dues edificacions existeixen dues construccions exemptes d'una planta, construïdes en l'últim terç del segle XX, destinades una a cuina i l'altra a bany, a les quals s'accedeix des de la resta de la parcel·la que es conforma com un pati lineal de 7,90x2,80m.

Veure galeria

BIOCONSTRUCCIÓ_La proposta incorpora principis de Bioconstrucció, els materials emprats seran de proximitat, permetent reduir la petjada ambiental. Els cairats de fusta preexistents es reciclaran i s'empraran per al paviment dels espais exteriors (pati i terrasses). La fusta serà procedent de boscos gestionats de manera sostenible. Els formigons es realitzaran amb àrids procedents de l'excavació en la mecanització de la qual no s'utilitza calor.

CICLE DE VIDA_ La proposta busca limitar les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle durant la seua vida útil, per a això es proposa la limitació de la demanda energètica per a climatizar l'habitatge, així com l'obtenció de l'aïllament tèrmic i acústic necessari. S'incorpora aïllament tèrmic, fusteries de fusta amb perfil europeu de doble junta de neopré, vidres climalit i mitjans de control passius: incorporació de vegetació, alers, terrasses, contraventanas.

GESTIÓ DE RESIDUS_ L'estratègia de gestió de residus que s'implantarà serà la separació en la pròpia obra i recollida separada de residus perillosos, paper-cartó, plàstic, metalls, vidre, fusta i fracció pètria. Així mateix, separació en obra, de les fraccions de: formigó i ceràmics. A més, la prèvia demolició serà selectiva i emprant tècniques i pràctiques de separació in situ.

AIGUA_ Incorporació en la proposta d'un sistema eficient per al consum d'aigua, referit a l'aprofitament d'aigües pluvials per al reg de la vegetació situada al pati de l'habitatge, també per a l'ús dels vàters i de la llavadora, complint així amb una de les mesures recollides en la «Guia Verda de mesures mediambientals en la contractació pública en a l'àmbit de l'edificació de la Generalitat »

ENERGIA_ El projecte de reforma d'aquest habitatge aposta per l'autoconsum procedent de fonts renovables, intentant aconseguir l'autosuficiència o ésser una actuació d'energia positiva. Es projecta un sistema de captació d'energia solar mitjançant la instal·lació de 8 panells fotovoltaics, col·locats en la coberta de la zona Sud mitjançant subestructura d'acer galvanitzat amb ancoratges caragolats a la coberta assegurant la seua total impermeabilització.

Incorporació de vegetació al pati, com a contribució a la reducció de l'efecte illa de calor, afavorint el sombreamiento i unes millors condicions higrotèrmiques i grau de confort considerant com a paràmetres:  temperatura i humitat. També es projecten terrasses cobertes estudiades per a proporcionar ombra a l'estiu i permetre l'entrada de sol a l'hivern, reduint la demanda energètica gràcies al seu disseny. Les finestres compten amb contraventana exterior que també millora el comportament bioclimàtic.

La proposta de reforma de l'habitatge de Museros és una solució d'habitatge flexible, que permet l'adaptació a múltiples escenaris futurs. Espais diàfans i desprogramados (especialment la planta baixa i la planta segona), en la qual es reparteixen àmbits de diferents característiques amb un equipament i unes instal·lacions que poden acollir activitats simultànies de diferent índole, també en diferents franges horàries.

BIOHABITABILITAT_ La proposta de reforma de l'habitatge se serveix dels principis de biohabitabilitat per al seu disseny: els nous buits projectats es dissenyen per a aconseguir unes adequades condicions d'il·luminació i ventilació natural, millorant el confort higrotèrmic i la qualitat de l'aire. S'incorpora arbratge i vegetació al pati, reduint al mínim la superfície pavimentada al pati,... totes elles mesures que repercuteixen en la salut, benestar i qualitat de vida de l'habitant, com ara el confort higrotèrmic i acústic, la qualitat de l'aire.

EQUITAT RESIDENCIAL_ La proposta de l'habitatge atén les dinàmiques actuals que imposen una certa inestabilitat en l'ús de l'habitatge motivat per la mobilitat i la flexibilitat dels nuclis familiars. És per això que es disposa d'una planta baixa oberta, diàfana, flexible, i una planta segona desprogramada funcionalment, que pot albergar diferents activitats, segons les necessitats de l'usuari.

IMPACTE SOCIAL_ El projecte manté la morfologia urbana dels habitatges en filera preexistents, sent conscient de la seua posició de final de la filera. S'entén important conservar els valors de la preexistència, especialment mantenint i rehabilitant l'envolupant del conjunt, que defineix la silueta de l'edificació actual de dues altures amb pendent de dos aiguavessos, mostrant amb això el concepte d'habitatge lineal amb pati de l'edificació tradicional del Barri antic de Museros, la qual cosa forma part de la memòria col·lectiva i l'ideari col·lectiu dels veïns del municipi.

CONSTRUCCIÓ 4.0_ La proposta incorpora solucions que aporten una millora de competitivitat i integració de la construcció 4.0, impulsant la incorporació de tecnologies emergents, emprant sistemes de construcció INDUSTRIALITZADA i en SEC (estructura de fusta, panells de cartó guix) i incentivant la creació de llocs de treball especialitzats, com per exemple les mesures relatives a l'energia (plaques solars, ús de tecnologia LED, entre altres)

GESTIÓ I MONITORATGE_ La proposta de reforma de l'habitatge a Museros incorpora amb un sistema de monitoratge dels consums de recursos (electricitat i aigua), la qual cosa que permet avaluar el seu rendiment i millorar la seua gestió durant el seu cicle de vida mostrant els indicadors referents a l'ús eficient de recursos.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional