Recuperació patrimoni etnològic de las Barraques agràries

2022 -  Titaguas -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Titaguas
  • Projecta: Roberto Villalvilla y más
  • Quantia subvenció: 2.000,70 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Recuperació patrimoni etnològic de las Barraques agràries

El present projecte de rehabilitació té per objecte recuperar diversos espais degradats dispersos per tot el terme municipal, es pretén restaurar aquests edificis que són en realitat refugis construïts en el passat per a usar-lo com a habitacle bàsic de resguard ocasional anomenats popularment “barraca” que utilitzaven els llauradors per a refugiar-se de tempestes o inclemències del temps imprevistos durant les jornades de treball lluny de l'habitatge, es tracta d'edificis senzills, d'una planta, sense més buits en façana que l'accés, construïts amb pedra en sec o maçoneries preses amb fang i teulades amb teula ceràmica sobre cobertes de cañizo. Aquestes formen part d'una extensa xarxa d'ús pecuari en els voltants de canyades i cordills al costat d'abrics, fonts, abeuradors i altres.

Es pretén amb aquest projecte que es descriu a continuació millorar les condicions en les quals es troben els edificis actualment molts d'ells amb col·lapses parcials en la seua estructura, es tracta d'una intervenció global davant una tipologia concreta i molt vernacla i que alhora que servisca per a fomentar el turisme sostenible i evitar o alentir el despoblament al qual es veuen sotmesos els nostres territoris rurals dia rere dia. Amb l'execució d'aquest projecte de rehabilitació es pretén fomentar la incorporació de mesures sostenibles en la construcció amb materials vernacles i de la zona Km 0 i a més potenciar la transferència tecnològica i la innovació aplicada al camp dels materials tradicionals originals del territori i les tècniques de la construcció vernacla com a valor afegit.

Veure galeria

Aquest projecte pretén dissenyar un entorn arquitectònic, amb tècniques constructives i materials emprats adaptats al lloc en el qual es troba la construcció, amb la finalitat de maximitzar l'aprofitament dels recursos ambientals climàtics i geogràfics que li envolten. Fent un equipament de Titaguas per a Titaguas.

Les antigues barraques de refugi són edificis amb un gran valor arquitectònic i cultural, realitzat amb tècniques constructives vernacles (que són el llenguatge arquitectònic de la gent amb els seus dialectes ètnics, regionals i locals). A través de murs de maçoneria preses amb morter de calç i fang, coberta a partir de bigues i cairats de fusta i una cobertura de cañizo sobre el qual es disposen teules manuals àrabs.

En el projecte es tindrà molt en compte la bioconstrucció perquè persegueix l'obtenció d'una relació equilibrada entre la naturalesa i l'art de construir. Mitjançant el coneixement de les necessitats naturals de l'home, genera hàbitats saludables i dignes. Això serveix tant per a l'home com per al curs de la naturalesa. El mètode de restauració és a través de materials naturals, a través de procediments naturals (terra, canyes, calç, pedra etc). Pel que es protegeix la influència de l'ambient exterior amb la salut i benestar de les persones.

Les mesures actives que promou aquesta intervenció es resumirien en l'ús de les tècniques antigues de la zona a través de la conformació dels murs de pedra en sec i murs de maçoneria extrets de la pròpia parcel·la o dels camps annexos. També l'ús de morters de calç i terres de la zona, per a la recuperació dels revocos existents en els murs, prèvia consolidació d'aquests. Ús de cobertura de teules recuperades en la pròpia zona, o en enderrocaments pròximes, reaprofitant els materials existents. També la intenció és recuperar el cañizo com a element de la cobertura si fora possible trobar mà d'obra que encara sabera elaborar-ho.

Tot l'anterior suposa un impuls a la bioconstrucció i a l'ús de materials naturals i de proximitat existents en el propi mitjà a escassos Km del municipi, promovent l'ús eficient de recursos propis del lloc així com fomentant l'ocupació, que permeta reduir la petjada ambiental, minimitzant l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i l'ús d'energia combustibles fòssils, evitant al seu torn la despoblació generant oportunitats capaces d'insuflar un respir davant l'èxode rural continu al qual es veuen sotmesos els nostres pobles.

La rehabilitació que està programada, es basa en la consolidació muraria del conjunt, la reconstrucció de les cobertes que estiguen col·lapsades o, en el seu cas, el reforç estructural de la coberta i en definitiva de tots els elements estructurals, i la posada en marxa de l'edifici, per la qual cosa el nou cicle de vida s'espera siga molt extens al llarg de les següents dècades.

D'aquesta manera es pretén integrar els principis d'economia circular, fomentant  l'ús de materials reciclables i renovables presents en l'entorn pròxim, fins i tot reutilitzats de construccions que han esgotat la seua vida útil. En fi, materials que presenten un cicle de vida conegut, evitant l'obsolescència programada, promovent l'extensió de la vida útil dels productes i prevalent solucions flexibles que permeten l'adaptació i fomenten la resiliència dels espais sense perdre valor en la cadena, és per això que es pretén la reutilització de teules àrabs recuperades per al cobriment de l'edifici, així com també l'ús de la pròpia terra del lloc per a la conformació de l'argamassa com conglomerante dels murs de maçoneria, que seran els tancaments. Totes aquestes seran les mesures passives de disseny bioclimàtic, els morters de calç i terres de la zona, els murs de maçoneria i pedra en sec tradicionals de la construcció serrana, la reutilització dels mampuestos i l'ús de les canyes i les teules ceràmiques antigues per al cobriment de les barraques.

Es planteja l'execució de la rehabilitació i posada en valor de l'espai, a través de solucions amb materials antics i de la zona aplicats amb tècniques tradicionals.

La rehabilitació dels antigues barraques de refugi en els camps agrícoles, causarà un impacte positiu, no sols quant a la dimensió econòmica, sinó també pel que fa a variables i aspectes no mesurables en tèrmits econòmics, com els associats a l'impacte social (major igualtat, cohesió social, qualitat d'ús de la nova instal·lació, millora del medi ambient, etc).

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional