"Cohousing" Intergeneracional: 18 habitatges

2021 -  Alacant -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Promou: Vida Sostenible Cohousing Coop V
  • Projecta: Rafael hernández y Anna Bullich
  • Quantia subvenció: 20.000,00 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

"Cohousing" Intergeneracional: 18 habitatges

Projecte bàsic per a 18 habitatges col·laboratius "cohousing" Intergeneracional en sòl públic de G.V.

L'actuació consisteix en la construcció d'un conjunt de 18 habitatges i un edifici comú per a la implementació d'un model d'habitatge col·laboratiu en règim de cessió d'ús en sòl públic.

El resultat del co-disseny ha estat un grup d'habitatges que, sent totes d'un conjunt arquitectònic únic, plantegen una diversitat formal integrada amb l'entorn i apropiada a cada família. Així, també generem harmonia en tota la seva magnitud, el necessari equilibri entre funció i estètica; entre el racional i l'emocional. El projecte, no sols serà sostenible, sinó que serà un motor social, econòmic i ecològic: habitatges Passive House, amb materials de proximitat i de baixa industrialització en tot el possible i seguint criteris bioclimàtics. 

El projecte, planteja un pati interior dotat d'un entorn de vegetació autòctona, el qual pot disposar de fins a quatre punts de connexió amb el barri; podent constituir un novè espai lliure en el sector Rabasa. Es proposa una volumetria del projecte assimilable al teixit urbà existent en el barri: habitatge unifamiliar en PB i construccions d'ús terciari d'1 o 2 PP amb cobertes planes i inclinades distribuïdes de manera aleatòria. La façana enfront del CEIP Rabasa, es planteja un edifici que fomenti les relacions actives entre el veïnat i la comunitat.

Veure galeria

A causa de la capacitat pressupostària (habitatge social de renda baixa) no s'han pogut triar materials amb un cicle de vida tancat. Utilitzarem materials poc industrialitzats, i de base mineral o pètria; es minimitzarà l'ús de materials plàstics, per a evitar una emissió massiva de CO₂, i poder tenir un impacte ambiental el més reduït possible. El projecte està dissenyat per a adaptar-se als canvis de l'entorn, i mantenir-se el temps necessari. La solució arquitectònica, amb certificació Passivehaus, garanteix una excel·lent envolupant tèrmica, s'han implementat sistemes de confort tèrmic passius com a alers i contraventanas. Aquestes decisions garanteixen que l'edificació tindrà una demanda energètica mínima al llarg de la seva vida útil. Per a la generació d'energia, es disposarà d'una instal·lació d'ACS solar individual mitjançant termosifons. També s'instal·laran plaques solars fotovoltaiques per a la producció d'energia elèctrica.

Aquest projecte serà el primer cohousing a Alacant, en règim de cessió d'ús. Aquest nou model, a l'ésser una solució autogestionada pels veïns, que fomenta la seva autonomia i genera un gran impacte positiu social i sanitari; d'altra banda, evita activament l'especulació i la propietat privada. La comunitat està sent madurada abans de l'inici de la convivència, a través de l'aprenentatge continuat de coneixements especialitzats de Cohesió Emocional Comunitària, Sociocracia i la realització del Balanç de Comunitats Veïnals del Bé Comú. 

El barri al qual pertany el projecte, es troba en estat degeneratiu, l'acció social i comercial és molt escassa, sent l'ús principal, residencial; exceptuant l'activitat de l'Institut i per això. L'objectiu, és renovar l’activitat de barri a través de la proactivitat de la comunitat, relacionant l'Institut amb els locals en PB  i permetent la permeabilitat dels veïns a l'interior de la finca. Si la comunitat manté els valors, l'edifici té la capacitat d'adaptar-se a les necessitats al llarg del temps

El model d'accés a l'habitatge cooperatiu, especialment aquell en règim de cessió d'ús, planteja múltiples arguments en termes de sostenibilitat econòmica. En primer lloc, la comunitat compartirà la gran majoria de subministraments, reduint així les despeses per lloguer i infraestructura habituals en cada habitatge. Gaudissin d'una petita flota de vehicles compartits, en lloc de posseir 18 vehicles, fins i tot més, la comunitat tindrà, entre 5 i 10 vehicles per a ús dels coopeartivistas. La inversió inicial per a la construcció de l'habitatge (entre un 25 i un 35% del cost de construcció) serà retornable en el moment d'abandonar-la pels motius que siguin i, en cas d'incapacitat temporal de pagament, la cooperativa haurà desenvolupat estratègies de recuperació per a ajudar la família amb problemes econòmics a recompondre la seva situació econòmica abans de perdre el seu habitatge.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional