Millora del Parc Tirant i Carmesina

2021 -  La Font d'En Carròs -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament Font d'En Carròs
  • Projecta: Adrián Ferrer Gomar
  • Quantia subvenció: 13.794,00 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Millora del Parc Tirant i Carmesina

Els principals problemes que presenta actualment el Parc Tirant i Carmesina  són els propis d'un espai configurat com una zona dura amb un alt assolellament: falta de bancs situats en espais amb zona d'ombra, que afavoreixin el seu ús encara estant en les hores i estacions més caloroses de l'any; la gran superfície de paviment dur i els amplis recorreguts continus que afavoreixen la lliure circulació tant de vianants caminant com de vianants amb bicicletes, patinets, suposant això en moltes ocasions un perill per als vianants per les interferències entre els diferents usuaris.

Després de l'anàlisi de la problemàtica es pretén remodelar el parc amb una solució de millora de la biohabitabilitat utilitzant materials procedents de l'economia circular i altres d'avançada innovació que ajudin al medi ambient, mitjançant l'ús de dissenys inclusius que defineixin diferents espais que tinguin una millor resposta per a les necessitats de les persones segons els seus rols de gènere i les seves característiques físiques. Es creessin zones ombrejades per a mitigar l'efecte illa de calor i s'augmentaran els espais de descans alhora que augmenten les zones de jocs infantils

Veure galeria

La proposta des del punt de vista de la sostenibilitat ambiental té dos vessants molt marcades, la primera amb la utilització de materials i elements tècnics provinents a l'economia circular i a l'ús eficient dels recursos amb mesures actives en la seva fabricació i reciclatge. Per exemple, totes les rajoles que s'utilitzin seran biosostenibles sent capaces de reduir per acció directa les substàncies gasoses nocives produides per l'activitat humana gràcies a la seva reacció en presència de la llum solar i la humitat ambiental transformant mitjançant fotocatálisis les partícules d'òxid de nitrogen i compostos orgànics en nitrats inofensius i sals inertes. A més, s'ha buscat un fabricant de l'entorn més pròxim a l'obra per a potenciar l'ús eficient dels recursos reduint al màxim el transport.

Tots els àrids que s'usin com a subbase o com a material per a l'execució de morters seran provinents de machaqueo de residus de demolició i de plantes de revaloració de residus, potenciant l'ús de materials reciclables provinents de l'economia circular i biosostenibles

D'altra banda, es potenciaran mesures passives en el disseny mitjançant la utilització d'arquitectura bioclimàtica, utilitzant el millor assolellament en funció de l'època de l'any per a crear espais d'ombra o d'incidència directa del sol. Per a la creació de zones d'ombra es procedirà a la plantació d'espècies arbòries, les quals amb la seva pròpia fotosíntesi milloren les condicions ambientals de l'entorn més immediat. A més, s'instal·laran pèrgoles que s'executaran amb formigons amb àrids reciclats.

La proposta es fonamenta en una solució de disseny inclusiu que potencia la millor utilització del parc  per tots els usuaris, però sobretot per les persones amb mobilitat reduïda, en compliment dels principals indicadors de biohabitabilitat coneguts. Els accessos al parc, així com els recorreguts per als vianants, es milloraran amb la transformació o substitució dels passos de vianants existents, juntament amb la creació d'un nou en l'extrem oest del parc, al carrer Francesc Ferrer Pastor i la modificació dels actuals recorreguts interiors per a aconseguir un major nivell d'accessibilitat.

A més, el disseny també es realitzarà des de la perspectiva de gènere, creant un espai urbà que respongui millor a les necessitats de les persones segons els seus rols de gènere i característiques físiques. La creació de diferents espais per a diferents usuaris permetrà una millora en la resposta a les necessitats de la vida quotidiana, facilitant la conciliació familiar i laboral. En concret, es pretén la creació d'espais amb una alta privacitat per a la lactància materna i higiene del bebè, o la creació de jocs “neutres” que respectin l'evolució sociopedagógica dels menors, així com distribuir el mobiliari urbà (que serà nombrós per a crear moltes zones de descans) pensant en la proximitat a zones infantils i amb possibilitat d'elecció d'estades en ombra o sol.

Tots els recorreguts per als vianants compliran la vigent normativa en matèria d'accessibilitat per a potenciar la seva utilització per persones amb mobilitat reduïda o el pas de cotxes de bebès, carros de la compra, etc. Per a ells, es buscaran recorreguts d'ample suficient, sense escocells o regruixos que puguin provocar caigudes i amb una gran diferenciació en els canvis de nivell.

D'aquesta manera, millorant l'accessibilitat, i unit a la creació de zona d'ombra, s'executarà una solució que potenciarà la utilització autònoma per tota la ciutadania del major parc del municipi, i gran vertebrador de la vida pública, augmentant el benestar i qualitat dels usuaris amb una millora de la qualitat de l'aire, dels recorreguts per als vianants i del confort higrotèrmic.

Amb la utilització de materials reciclables, i la seva potenciació i prescripció des de l'Administració Pública, s'insta les empreses privades  a seguir la senda marca per l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible, obligant el sector privat a accelerar la implantació d'estratègies circulars com a alternativa al tradicional model econòmic lineal, com per exemple les rajoles prefabricades que utilitzen ciments descontaminants, o la utilització de morters i formigons amb àrids reciclables. Totes aquestes estratègies de creació i recerca en nous materials porten intrínseques la necessitat de llocs de treball especialitzats i altament qualificats, millorant la competitivitat amb la creació de nous formats per a un desenvolupament sostenible i la reducció de costos.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional