La Pinada Lab

2020 -  Paterna -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Jaime García Mira
  • Quantia subvenció: 60.000 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

La Pinada Lab

L'actuació té com a objectiu final la creació de l'Eco-barri La Pineda en la població de Paterna. Després d'un primer projecte d'adequació presentat a l'Ajuntament de Paterna, el promotor implantarà una sèrie d'instal·lacions eventuals que permetran el desenvolupament de les activitats que formen el programa arquitectònic. La intenció d'aquesta adequació i activitats prèvies és habilitar l'espai per al desenvolupament d'activitats a l'aire lliure que fomentin la visita al lloc. 

Les activitats que es desenvoluparan de manera temporal en l'espai són: aula de naturalesa, en la qual s'organitzaran tallers educatius i formatius per a tots els públics de manera que es fomenti el coneixement de la naturalesa i el comportament ecològic i sostenible; jocs infantils, a manera de circuit amb elements naturals (troncs, sorres, pedres i vegetació) i reciclats (pneumàtics i entenimentades); i àrea de pícnic.  

Per a l'activitat de l'aula de naturalesa, es col·locaran en el lloc quatre contenidors formats a base de panells prefabricats d'entramat lleuger de fusta els quals repartiran el programa de la següent manera: dos contenidors com a laboratori d'innovació i aula taller, un contenidor com a oficina de l'organització, i un contenidor de magatzems i lavabos. Aquests contenidors funcionaran de manera totalment independent de la xarxa, atès que l'emplaçament manca de serveis d'infraestructura. Per tant, els sanitaris seran totalment autònoms i l'energia elèctrica necessària es generarà a través de plaques fotovoltaiques situades sobre els contenidors.

Veure galeria

La construcció va ser pensada completament en sec, sense ús de formigó ni morters. Per tant, és desmuntable i de fàcil reutilització en una altra ubicació, si fos necessari. S'ha usat àrid reciclat per al encachado i envasos recuperats per a la façana experimental. Tots els elements de fusta utilitzats procedeixen de boscos de gestió sostenible. La majoria dels materials emprats en l'obra són de procedència local.  No es realitzaran moviments de terres algun per a la implantació dels elements, tots es construiran adaptant-se al terreny. Per als contenidors es realitzarà una senzilla fonamentació superficial a base de travesses de tren recuperades, recolzades directament sobre un farciment compactat.

Ús de protecció solar mitjançant ràfecs en façanes sud i làmines verticals en façanes est i oest. Façanes ventilades, fusteries de fusta amb vidre doble i cambra aïllant de 18 mm i coberta invertida amb graves reciclades i panells fotovoltaics que, d'igual manera que els paviments exteriors drenants, redueixen l'illa de calor i l'escolament superficial, incrementant temps de retenció davant pluges torrencials.

S'ha fet una cuidada selecció dels materials evitant la presència de substàncies potencialment tòxiques. L'aïllament tèrmic està fet a base de suro natural i fibres de fusta, els paviments de linòleum / fusta i les pintures i vernissos són baixos en compostos orgànics volàtils (COVs).

Tots els sistemes de generació d'energia tant elèctrica com tèrmica tenen sistemes de monitoratge i gestió propis. A més, s'inclouen sensors en els equips de distribució per a control de consum i control de les variables de confort dels espais. Tot això s'integra en un Sistema de control i gestió integral per a monitorar, controlar i optimitzar els diferents dispositius connectats al sistema: generació energètica FV (potències, voltatge, corrent, etc.), climatització i confort, ventilació i CO₂, il·luminació, consum d'aigua i sistema de reg.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional