Habitatge wood frame EP54

2022 -  Oliva -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: 3POL ARQUITECTES
  • Quantia subvenció: 10.000,00 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Habitatge wood frame EP54

L’incipient industrialització constant en l'àmbit de la construcció, seguint les directrius europees i reflectides en el CTE, i l'augment de les demandes socials en EFICIÈNCIA ENERGÈTICA i SOSTENIBILITAT, posicionen clarament els sistemes industrialitzats davant la construcció tradicional

Aquests sistemes es basen en la creació d'una estructura tridimensional formada per xicotets muntants i bigues separades a curta distància col·laborant conjuntament mitjançant taulers que lliguen l'estructura en totes direccions. Per al cas d’estructures amb muntants i bigues de fusta s’anomena WOOD FRAME, quan el material del nucli estructural es acer galvanitzat conformat en fred s’anomena STEEL FRAME.

El sistema industrialitzat minimitza els residus durant l'execució, la qual cosa condueix a una major sostenibilitat i economia de materials. La fusta, que és un dels materials més utilitzats, té una petjada ecològica negativa i contribueix a la reducció de l'impacte ambiental dels edificis, millora la sostenibilitat i el medi natural, mitjançant certificats de la FSC (Forest Steward Council). Es tracta d’un sistema de construcció en sec per la qual cosa es minimitza l’ús de l’aigua contribuint a la reducció de la demanda de recursos hídrics.

 

Veure galeria

Pel que fa als sistemes/materials de baix impacte ambiental o ecològic emprats en el projecte segons les diferents categories tenim:

Estructura i tancaments: Fusta estructural certificada PEFC i FSC per a la construcció de la estructura i els tancaments exteriors de l’habitatge. Capa interior de tauler OSB3, muntants de fusta massissa interiors, i capa exterior de tauler contralaminat fenòlic de pi.

Paraments i morters: plaques d’algeps laminat amb certificats de sostenibilitat ISOPLAC

Aïllants: formació de pendents amb arlita.

Acabats: pintura al silicat com a pintura dels paraments en l’habitatge i vernissos naturals per a la fusta a base de llinosa.

Es contempla la canalització d’aigua de pluja a un dipòsit per a la seua recollida i posterior ús per a reg en la vegetació de la parcel·la.

S’utilitzen aparells i electrodomèstics eficients en la utilització d’aigua. L’aixeteria sanitària farà una eficient gestió del subministrament d’aigua.

S’utilitzarà una màquina d’aerotèrmia per a la producció d’ACS que compleix la consideració d’energia renovable en bombes de calor accionades elèctricament segons Decret UE.

S’instal·laran panells fotovoltaics per a la producció energia elèctrica d’autoconsum de l’habitatge.

 

 

Es considera una proposta arquitectònica innovadora-diferenciadora tant per la utilització de sistemes constructius industrialitzats i més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, així com per la implantació o integració arquitectònica de la edificació en l’entorn.
Es tracta d’una proposta respectuosa, que clarament demostra i fomenta que hi han altres mètodes i sistemes constructius que obtenen majors qualitats i resultats per als usuaris, la zona on s’implanten i el medi ambient.
Per a la construcció de l’edifici objecte del projecte s’utilitzen solucions innovadores d’alt interès científic pel que fa a la construcció d’habitatges i edificis tradicionals. Aquesta solució es validarà en un entorn real mitjançant la seua execució i servirà d’impuls per a futurs projectes que utilitzen aquest sistema.

El sistema industrialitzat d’entramat lleuger de fusta (light wood frame) suposa un avanç tecnològic en la construcció actual. Un sistema constructiu en sec, d’alta eficiència energètica, totalment mecanitzat i fàcilment desmuntable o reutilitzable respon als estàndards d’innovació constructiva cap on s’ha de dirigir el món de la construcció per complir els requisits d’eficiència energètica, sostenibilitat i ecologia dels pròxims anys.

S’instal·laran màquines amb control de consum energètic com els termos d’aerotèrmia per a la producció d’ACS que compleixquen la consideració d’energia renovable en bombes de calor accionades elèctricament segons la Decisió de la Unió Europea 2013/114/UE en el que es fixa el valor d’eficiència de les bombes de calor per a ser considerades com a renovables.

Pel que fa a la instal·lació fotovoltaica es realitzarà un control i monitorització de la producció d’energia elèctrica i rendiment de la instal·lació mitjançant un comptador bidireccional (Fronius Smart Meter)

Es realitzarà un anàlisi del rendiment i funcionament de les instal·lacions valorant la possible ampliació o millora de sistemes com la potència fotovoltaica instal·lada, la temperatura d’acumulació de l’Aigua Calenta Sanitària, o la capacitat dels dipòsits d’acumulació d’aigua de pluja per al reg.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional