Habitatge wood frame SV08

2022 -  Oliva -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: 3POL ARQUITECTES
  • Quantia subvenció: 10.000,00 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Habitatge wood frame SV08

El disseny de l'edifici és resultat d’una solució òptima per obtenir una forma adequada al terreny, la millor orientació possible, la màxima captació possible de radiació solar, una bona ventilació i una adequada orientació i dimensió del buits.
La construcció es troba integrada en l’entorn, aprofitant al màxim la topografia i l’estat natural i verge del terreny i aprofitant-se de les característiques d’aquesta per obtenir un resultat i una integració sostenible, ecològica i respectuosa amb l’entorn natural.
L’incipient industrialització constant en l'àmbit de la construcció, seguint les directrius europees i reflexades en el CTE, i l'augment de les demandes socials en EFICIÈNCIA ENERGÈTICA i SOSTENIBILITAT, posicionen clarament els sistemes industrialitzats davant la construcció tradicional.
SISTEMA D’ENTRAMAT LLEUGER DE FUSTA (WOOD FRAME)
Aquests sistemes es basen en la creació d'una estructura tridimensional de fusta formada per xicotets muntants i bigues separades a curta distància col·laborant conjuntament mitjançant taulers que lliguen l'estructura en totes direccions. 
El sistema industrialitzat minimitza els residus durant l'execució, la qual cosa condueix a una major sostenibilitat i economia de materials. La fusta, que és un dels materials més utilitzats, té una petjada ecològica negativa i contribueix a la reducció de l'impacte ambiental dels edificis, millora la sostenibilitat i el medi natural, mitjançant certificats de la FSC (Forest Steward Council). Es tracta d’un sistema de construcció en sec per la qual cosa es minimitza l’ús de l’aigua contribuint a la reducció de la demanda de recursos hídrics.
Pel que fa a l’eficiència energètica, les cases passives o edificis de consum gairebé nul (nZEB o EECN) i els estàndards de bioclimatisme tenim en primer lloc que la secció dels murs i forjats de l’edifici és pràcticament material aïllant tèrmic i acústic, amb gruixos, per defecte constructiu, de 20 centímetres, el que ens porta cap a la màxima qualificació energètica A. Els ponts tèrmics s'eliminen en la seva totalitat, el gran problema de la construcció tradicional.
 

Veure galeria

Els productes utilitzats durant la construcció, principalment la fusta certificada PEFC/FSC, contribueixen a la gestió sostenible dels recursos actuals i a la reducció de la petjada ecològica de l’edifici.
Pel que fa a les estratègies durant el cicle de vida dels materials de l’actuació segons les diferents fases tenim:
Fase de producció: Els materials com la fusta tenen una petjada ecològica negativa durant la seua fabricació i la seua certificació de gestió sostenible dels boscos contribueix positivament a limitar l’emissió de gasos amb efecte hivernacle
Fase de construcció: Es realitza una construcció en sec on el consum d’aigua és mínim i el fet de realitzar la industrialització i construcció en taller optimitza l’ús de la energia necessària per a la construcció i redueix els temps d’execució. A més a més, el pes reduït del sistema provoca una mínima intervenció en el sòl i uns fonaments més reduïts que en la construcció tradicional.
Fase d’ús: El consum energètic es redueix degut a l’alta eficiència energètica de l’habitatge, la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per al poc consum elèctric de l’habitatge i l’acumulació i reaprofitament de l’aigua de pluja  per a reg contribueixen a limitar l’emissió de gasos amb efecte hivernacle.
Fase de fi de vida: La construcció en sec amb productes industrialitzats com els taulers de fusta faciliten les reparacions i reutilització dels materials de l’obra amb un mínim rebuig que, en tot cas, es reutilitza fàcil i eficientment.

Es considera una proposta arquitectònica innovadora-diferenciadora tant per la utilització de sistemes constructius industrialitzats i més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, així com per la implantació o integració arquitectònica de la edificació en l’entorn.
Es tracta d’una proposta respectuosa, que clarament demostra i fomenta que hi ha altres mètodes i sistemes constructius que obtenen majors qualitats i resultats per als usuaris, la zona on s’implanten i el medi ambient.
Per a la construcció de l’edifici objecte del projecte s’utilitzen solucions innovadores d’alt interès científic pel que fa a la construcció d’habitatges i edificis tradicionals. Aquesta solució es validarà en un entorn real mitjançant la seua execució i servirà d’impuls per a futurs projectes que utilitzen aquest sistema.

Per a la construcció de l’edifici s’utilitza un sistema de construcció industrialitzada en sec en el que la edificació es prefabrica en taller per minimitzar els costos i els residus realitzant un producte optimitzat on els materials emprats s’aprofiten i gestionen més sosteniblement que en la construcció tradicional..
Els productes utilitzats durant la construcció, principalment la fusta certificada PEFC/FSC, contribueixen a la gestió sostenible dels recursos actuals i a la reducció de la petjada ecològica de l’edifici.
S’obtenen edificis que, degut al sistema emprat, tenen una alta eficiència energètica i contribueixen a reduir els costos energètics del parc edificat.
D’aquesta manera, la utilització d’aquest sistema constructiu industrialitzat contribuirà a canviar la forma de construir i gestionar els recursos de la construcció, sector amb gran generació de residus i en el que generalment s’utilitzen matèries primeres poc respectuoses amb el medi ambient i amb uns costos de producció i petjades ecològiques elevades.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional