Habitatge unifamiliar adossat a Albal

2022 -  Albal -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: David Gimeno Lillo
  • Quantia subvenció: 2.485,00 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Habitatge unifamiliar adossat a Albal

Es projecta un habitatge adossat de nova planta amb un ampli programa de necessitats que es correspon de la voluntat del promotor de configurar una residència generosa per a dues unitats familiars: la del propi promotor i la de la seua filla. L'edificació projectada consta d'un volum compacte les alineacions del qual es corresponen amb el dictat per les normes urbanístiques de l'entorn en el qual se situa, encara que amb diferents cossos cromàticament diferenciats. Es busca la resolució del programa de necessitats demandat amb una volumetria coherent amb la seua implantació urbana i urbanística, amb incorporació de criteris de disseny passiu sense sacrificar l'aspecte exterior i amb la minimització de circulacions interiors (verticals i horitzontals). Es resol un programa de necessitats equivalent a dues residències unifamiliars en un edifici únic, resolent els conflictes que comporta a nivell de circulacions, instal·lacions, privacitat, etc.

Veure galeria

L'habitatge ha sigut projectat amb elements actius i passius per a aconseguir un consum quasi nul. Disposa d'un sistema fotovoltaic que no s'ha tingut en compte ni per a l'anàlisi energètica ni la seua justificació (tant el compliment del CTE com la redacció de la CEE s'han realitzat obviant aquesta circumstància), portant al límit el disseny i demostrant que no es precisa d'aportació solar per a aconseguir un habitatge ECCN en clima mediterrani. S'han dissenyat sengles solucions constructives, una per a augmentar l'hermeticidad a l'aire de l'envolupant tèrmica (que es considera aplicable a la majoria d'edificis convencionals, segons la fita nº4 de l'autoavaluació) i una altra per a tractar els ponts tèrmics en fase d'estructura.

Es projecta un habitatge pensat per a altres maneres de convivència, resolent un programa multifamiliar en un edifici únic, buscant facilitar la conciliació de la vida familiar amb la vida laboral. La distribució de les estades està pensada per als canvis vitals dels ocupants, mitjançant la previsió per a la futura implantació d'ascensor o la inclusió d'una habitació en planta baixa per a la possible residència d'una persona cuidadora dels seus usuaris (per ser aquests d'edat més avançada). La PB inclou a més el compliment de requisits geomètrics per a PMR en els amples de les portes, en el bany principal i en els recorreguts principals.

El projecte de l'edifici ha sigut desenvolupat mitjançant la utilització de la metodologia BIM en tot el procés: per a disseny, visualització, projecte i anàlisi (de costos, d'energia, d'il·luminació i de preconstrucció). En fase d'obra es realitzarà un llibre d'ordres digital i en fase de final d'obra es realitzarà un modelatge IFC as-built com a Llibre de l'Edifici digital. El projectista disposa d'una àmplia experiència en la utilització d'aquesta metodologia en les fases de disseny, projecte i construcció.

Conéixer altres casos de:

​​​​​​​

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional