Habitatge unifamiliar aïllat a La Font d'en Carròs

2021 -  La Font d'en Carròs -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Enric Pellicer Llopis, Josep Ferran Torres Pons y Josep Torres Salort

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Habitatge unifamiliar aïllat a La Font d'en Carròs

L’edifici projectat correspon a la tipologia d'habitatge unifamiliar aïllat. La forma i desnivell de la parcel·la determina la ubicació de l'habitatge projectat. Consta d’una única planta d’ús residencial i es situa en la part baixa de la parcel·la (-9,82 m respecte de la rasant de la vorera) a la que s'arriba a través d'una rampa situada al costat nord de la parcel·la, paral·lela a la mitgera. Les places de garatge es situen al costat de la vivenda. L’habitatge es situa en el costat est del solar, a la planta baixa s’accedeix per la porta d’entrada situada en el centre de la façana oest, des d’aquesta a mà esquerra el saló-menjador i la cuina oberta. A mà dreta el dormitori principal i enfront un bany. Totes les habitacions d'aquesta planta tenen finestres i accés a una petita terrassa situada en el costat est. El menjador-saló-cuina s’accedeix a una terrassa descoberta situada al nord. En la cantonada nord-est d'aquesta terrassa trobem la piscina d'esbarjo que té una superfície de làmina d'aigua de 15,00 m2 . La terrassa descoberta es projecta plana transitable. La coberta de l’edifici es projecta enjardinada extensiva, tant en la seua part plana com en la part inclinada.

SISTEMA D’ENTRAMAT LLEUGER DE FUSTA (WOOD FRAME) Aquests sistemes es basen en la creació d'una estructura tridimensional de fusta formada per xicotets muntants i bigues separades a curta distància col·laborant conjuntament mitjançant taulers que lliguen l'estructura en totes direccions. El sistema industrialitzat minimitza els residus durant l'execució, la qual cosa condueix a una major sostenibilitat i economia de materials. La fusta, que és un dels materials més utilitzats, té una petjada ecològica negativa i contribueix a la reducció de l'impacte ambiental dels edificis, millora la sostenibilitat i el medi natural, mitjançant certificats de la FSC (Forest Steward Council). Es tracta d’un sistema de construcció en sec per la qual cosa es minimitza l’ús de l’aigua contribuint a la reducció de la demanda de recursos hídrics. Pel que fa a l’eficiència energètica, les cases passives o edificis de consum gairebé nul (nZEB o EECN) i els estàndards de bioclimatisme tenim en primer lloc que la secció dels murs i forjats de l’edifici és pràcticament material aïllant tèrmic i acústic, amb gruixos, per defecte constructiu, de 20 centímetres, el que ens porta cap a la màxima qualificació energètica A. Els ponts tèrmics s'eliminen en la seva totalitat, el gran problema de la construcció tradicional.

Veure galeria

Després de l’anàlisi de l’entorn i l’alçament topogràfic de la parcel·la, es projecta la inserció de l’habitatge unifamiliar en la vessant de la muntanya amb una intervenció mínima en el sòl i respectant la flora autòctona. La forma i el desnivell de la parcel·la determinen la seua òptima ubicació. El disseny dels edificis es resultat d’una solució òptima per obtenir una forma adequada al terreny, la millor orientació possible, la màxima captació possible de radiació solar, una bona ventilació i una adequada orientació i dimensió dels buits.

L’actuació s’alinea amb almenys quatre Objectius de Desenvolupament Sostenible que es justifiquen a continuació: Objectiu 6: Garantir la disponibilitat d’aigua i la seua gestió sostenible i el sanejament per a tots. Objectiu 7: Garantir el accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna Objectiu 13: Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes. Objectiu 15: Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, detenir invertir la degradació de les terres, detenir la pèrdua de biodiversitat.

Pel que fa als sistemes/materials de baix impacte ambiental o ecològic emprats en el projecte segons les diferents categories tenim: Estructura i tancaments: Fusta // Paraments i morters: Coberta vegetal // Aïllants: fibres naturals de cotó com a material aïllant // Acabats: pintura al silicat // Paviments: taulells naturals de fang cuit.

Pel que fa a les estratègies durant el cicle de vida dels materials de l’actuació segons les diferents fases tenim:

Fase de producció: Els materials com la fusta tenen una petjada ecològica negativa.

Fase de construcció: Es realitza una construcció en sec.

Fase d’ús: alta eficiència energètica de l’habitatge.

Fase de fi de vida: mínim rebuig i reutilització i reciclatge fàcil.

Es compleixen les següents mesures:

  • A-03 Cobertes i façanes vegetals
  • A-06 Ventilació natural
  • A-07 Refredament natural de l’aire
  • A-08 Hàbitats en patis i jardins.
  • A-10 Espais per a estacionar bicicletes i VMP

Adequada qualitat de l’aire: L’ús del recuperador de calor // Adequat confort higrotèrmic i il·luminació: L’adequada qualitat de l’aire explicada anteriorment i una superfície d’il·luminació molt superior // Adequació / estudi acústic: Degut al sistema constructiu trobem uns murs amb 20 cm d’aïllament porós que, a més de tèrmicament, funciona com a aïllant acústic molt per sobre de la exigència normativa. // Ús de materials naturals no tòxics: L’ús de materials naturals com la fusta i la fibra de cotó.

Es crea una distribució de l’habitatge on es facilita el treball domèstic i els rols compartits mitjançant la creació d’un espai comú menjador-cuina-saló per poder desenvolupar el treball compartit de forma cómoda.

El sistema industrialitzat d’entramat lleuger de fusta (light wood frame) suposa un avanç tecnològic en la construcció actual. Un sistema constructiu en sec, d’alta eficiència energètica, totalment mecanitzat i fàcilment desmuntable o reutilitzable respon als estàndards d’innovació constructiva cap on s’ha de dirigir el món de la construcció per complir els requisits d’eficiència energètica, sostenibilitat i ecologia dels pròxims anys.

S’instal·laran màquines amb control de consum energètic com els termos d’aerotèrmia . Pel que fa a la instal·lació fotovoltaica es realitzarà un control i monitorització de la producció d’energia elèctrica i rendiment de la instal·lació mitjançant un comptador bidireccional (Fronius Smart Meter). Es realitzarà un anàlisi del rendiment i funcionament de les instal·lacions valorant la possible ampliació o millora de sistemes.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional