Habitatge unifamiliar aïllat a L'Eliana

2022 -  L'Eliana -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: María Sandoval/Terracota
  • Quantia subvenció: 10.000,00 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Habitatge unifamiliar aïllat a L'Eliana

Es tracta d'un habitatge unifamiliar situat a L'Eliana, a la província de València. L'habitatge implementa mesures de sostenibilitat i gestió mediambiental, entre elles el suport a la xarxa elèctrica mitjançant energia solar fotovoltáica, la recollida d'aigües pluvials i, sobretot, el disseny bioclimàtic, l'ús de sistemes constructius propis de la bioconstrucció i l'ús de materials naturals, de km 0, innocus, reciclables i innovadors. El propòsit d'implementar aquestes mesures és aconseguir un habitatge amb un ambient interior saludable i confortable, a més d'una envolupant eficient que permeta l'estalvi energètic. També es busca minimitzar l'impacte que suposa un habitatge d'obra nova, generant un volum compacte de planta baixa que encaixa i es dissol en l'entorn urbà residencial en el qual es troba. L'obra pretén potenciar el valor arquitectònic de la localitat i ser un referent, visibilitzant que una manera alternativa de construir és possible i efectiu.

Veure galeria

S'apliquen mesures passives de disseny bioclimàtic com ara el disseny d'una volumetria compacta, orientada a sud, que permeta la ventilació creuada, porxos estratègics i proteccions en finestres, guany solar a l'hivern i una envolupant que mescla les propietats de l'aïllament, la inèrcia tèrmica i buits amb vidres baix emisius per a generar una envolupant eficient. L'habitatge comptarà amb un sistema d'energia solar fotovoltaica de suport  a la xarxa elèctrica i un depòsit per a recollida d'aigües pluvials com a mesures actives de suport. Per a la seua construcció s'utilitzen materials naturals, de km 0, com els panells prefabricats de palla i fusta, revestiments d'argila i calç, i cobertes ventilades de teula.

Els materials utilitzats per a la construcció fomenten la biohabitabilitat i afavoreixen la bona qualitat de l'ambient interior en conformar una envolupant transpirable, higroscòpica, innòcua i aïllant que regula la temperatura i la humitat relativa interior, millora la qualitat de l'aire i genera unes condicions de confort tèrmic i acústic. Per a l'execució del projecte els promotors han buscat de manera activa un equip tècnic format per dones la perspectiva de les quals ajude a visibilitzar les desigualtats de gènere pròpies del sector. El disseny concep els espais amb una distribució lògica i adequada que trenque amb els rols de gènere i perquè siguen accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

La majoria dels materials formen part d'un procés circular en el seu cicle de vida, sent tots els processos de baix impacte ambiental, no tòxics i respectuosos amb el medi ambient. Provenen de fonts d'energia renovables i 100% naturals i no necessiten grans processos de transformació. La palla suposa el reaprofitament d'un residu de l'agricultura i altres, com els aïllants, utilitzen excedents d'altres indústries. L'argila, el suro o la fusta, són 100% reciclables i fins i tot reutilitzables. Es dona prioritat als sistemes constructius que posen en pràctica els conceptes de la construcció 4.0, mitjançant l'ús de panells prefabricats, estructures de fusta i teulades i tabiquería en sec.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional