Casa Vip. Habitatge Passivhaus certificada

2022 -  Rafelbunyol -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Marcos López/Héctor Sanz
  • Quantia subvenció: 5.000,00 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Casa Vip. Habitatge Passivhaus certificada

El programa de necessitats, assenyalat pel propietari-promotor, és la construcció d'un habitatge unifamiliar PASSIVHAUS entre mitgeres en una bloc d'habitatges unifamiliars en filera amb dues façanes, disposant en planta baixa l'accés i les dependències d'ús diürn, en la planta primera els dormitoris i les estades necessàries per a les instal·lacions i el safareig.

La documentació del present Projecte, tant gràfica com escrita, es redacta per a establir totes les dades descriptives, urbanístics i tècnics, per a aconseguir portar a bon terme, la construcció d'un Habitatge Unifamiliar, segons les regles de la bona construcció i la reglamentació aplicable.

El projecte d'Execució de l'habitatge s'ha redactat segons normativa vigent en el Col·legi Territorial d'Arquitectes de València. El projecte s'ha elaborat complint l'estàndard Passivhaus, a fi de construir un edifici que responguera a les nostres preocupacions mediambientals, un edifici que no perjudicara l'entorn on s'edificarà, i encara més, contribuïsca a produir una energia neta per al seu funcionament. El resultat del present projecte és complir amb la certificació PASSIVHAUS PLUS.

Veure galeria

En aquest projecte s'han integrat múltiples mesures relatives a la sostenibilitat ambiental, amb integració de principis de l'economia circular, així s'han utilitzat materials i sistemes de baix impacte ambiental, s'ha minimitzat aquest impacte durant el cicle de cida i s'ha fet èmfasi en la gestió dels residus abans, durant el seu ús i al final de la seua vida. S'ha realitzat un disseny bioclimàtic tenint en compte la ubicació i les condicions de l'entorn, aprofitant els vents i la radiació solar i protegint l'edifici d'ella a l'estiu, així com l'ús d'espècies i vegetació eficients. A més s'han implementat nombroses mesures actives per a convertir l'edifici en paradigma d'ús eficient de recursos hídrics i energètics.

1-Sistemes de Sensibilització. ACCIÓ ECOLÒGICA. Instal·lació d'un sistema innovador per a promoure la conscienciació dels usuaris sobre la importància d'adoptar mesures de foment de la sostenibilitat i prendre acció per a la transició ecològica. Es tracta d'un sistema de recirculació d'aigua calenta sanitària (ACS) de maneig fàcil i intuïtiu.

2- GOVERNANÇA. Gestió adequada de l'Edifici. El projecte s'alinea amb les conclusions seleccionades de la «ESTRATÈGIA VALENCIANA DAVANT EL CAMBIOCLIMÁTICO 2008-2012. 125 Mesures Per a la Mitigació I Adaptació Al Canvi Climàtic» dins del «Manual de Directrius dedicades a la Governança» redactat en el marc del projecte ClimactRegions, en concret s'han considerat les mesures definides en l'apartat 5. MESURES DE MITIGACIÓ DE LES EMISSIONS DE GEI referides al sector residencial.

3-Impacte social i rellevància col·lectiva de l'actuació ALT: L'entusiasme decidit dels arquitectes ha permés involucrar a diversos col·laboradors que han participat activament en moltes de les aplicacions dutes a terme, obtenint així un exemple construído de les seues capacitats pròpies.

Aquest edifici representa la integració dels «Principis de la Construcció 4.0» pel que fa a la REDUCCIÓ DE L'IMPACTE MEDIAMBIENTAL per la incorporació de tecnologies emergents, i incentivant la creació de llocs de treball especialitzats en els quals es posa en pràctica els conceptes de construcció seca, ràpida, precisa i econòmica, sent garant d'una execució precisa i de qualitat. Integració en l'actuació de sistemes de gestió i manteniment que han permés el monitoratge de l'edifici per a avaluar el seu rendiment i millorar la seua gestió durant el seu cicle de vida mostrant els indicadors referents a l'ús eficient de recursos. El monitoratge dels consums elèctrics, de tot l'habitatge, mitjançant el sistema Ecostruxure for Small Business de Shneider Electric, ha permés detectar anomalies, ajustar les configuracions de tots els aparells i habilitar a l'usuari per a gestionar l'energia i establir estratègies d'estalvi personalitzades.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional