Habitatge de palla a Soneja

2022 -  Soneja -  Castelló

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: María Sandoval/Terracota
  • Quantia subvenció: 10.000,00 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Habitatge de palla a Soneja

Es tracta d'un habitatge unifamiliar situat a Soneja, a la província de Castelló. L'habitatge implementa mesures de sostenibilitat i gestió mig ambiental, un disseny bioclimàtic, l'ús de sistemes constructius propis de la bioconstrucció i l'ús de materials naturals, pròxims i innovadors. La finalitat és la d'aconseguir un habitatge amb un ambient interior saludable i confortable, a més d'una envolupant eficient que permeta l'estalvi energètic. També es busca minimitzar l'impacte que suposa un habitatge d'obra nova, generant un volum compacte de planta baixa que encaixa i es dissol en l'entorn residencial en el qual es troba. Es tracta d'un volum quadrat amb una coberta de dos vessants, la senzillesa constructiva fa que passe desapercebuda en la seua forma, però no en la seua manera de construir-se i en els materials utilitzats. L'obra pretén potenciar el valor arquitectònic de la localitat i  ésser un referent, visibilitzant que una manera alternativa de construir és possible i efectiu.

Veure galeria

Es tenen en compte mesures passives de disseny bioclimàtic com ara el disseny d'una volumetria compacta, orientada a sud, que permeta la ventilació creuada, proteccions i ràfecs calculats i una envolupant que mescla les propietats de l'aïllament i la inèrcia tèrmica  per a generar una envolupant eficient. L'habitatge comptarà amb un sistema d'energia solar fotovoltaica de suport  a la xarxa elèctrica com a mesures actives de suport. Per a la seua construcció s'utilitzen materials naturals, de km 0, com els panells prefabricats de palla de l'albufera i fusta del nord d'Espanya, revestiments d'argila i calç i aïllaments de cotó reciclat. Tots els materials són biodegradables i reciclables.

Els materials utilitzats per a la construcció (palla, fusta, argila i calç) fomenten la biohabitabilitat i afavoreixen la bona qualitat de l'ambient interior en conformar una envolupant transpirable, higroscòpica, innòcua i aïllant que regula la temperatura i la humitat relativa interior, millora la qualitat de l'aire i genera unes condicions de confort tèrmic i acústic. Per a l'execució del projecte els promotors han buscat de manera activa un equip tècnic format per dones la perspectiva de les quals ajude a visibilitzar les desigualtats de gènere pròpies del sector. El disseny concep els espais amb una distribució lògica i adequada que trenque amb els rols de gènere i perquè siguen accessibles per a persones amb mobilitat reduïda.

El projecte incorporta materials i sistemes constructius innovadors que formen part d'un procés circular en el seu cicle de vida, sent tots els processos de baix impacte ambiental, no tòxics i respectuosos amb el medi ambient. Provenen de fonts d'energia renovables i 100% naturals i no necessiten grans processos de transformació. La palla suposa el reaprofitament d'un residu de l'agricultura i els aïllants utilitzen excedents d'altres indústries. Uns altres, com l'argila, el suro o la fusta, són 100% reciclables i fins i tot reutilitzables. Es dona prioritat als sistemes constructius que posen en pràctica els conceptes de la construcció 4.0, mitjançant l'ús de panells prefabricats, estructures de fusta i teulades i tabiquería en sec.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional