Millora d'eficiència energètica i accesibilitat en restaurant càmping municipal

2022 -  Vilafranca -  Castelló

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Vilafranca
  • Projecta: Santiago Royo García
  • Quantia subvenció: 14.084,27 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Millora d'eficiència energètica i accesibilitat en restaurant càmping municipal

Redacció del projecte de millora d'eficiència energètica i accessibilitat en l'edifici del restaurant existent en el càmping municipal.

L'actuació suposa la millora de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables. Així mateix, fomenta la regeneració urbana mitjançant la millora de l'entorn exterior de l'immoble amb la finalitat d'evitar la degradació exterior a l'immoble, incorporant materials que milloren la resiliència.

Veure galeria

a) Impuls de l'eco-disseny integrat, i adequat al medi, mitjançant:

i) Mesures passives de disseny arquitectònic bioclimàtic. Es pretén reformar el restaurant incorporant els espais situats sota el nivell del terreny i les façanes del qual a l'exterior són de murs de pedra que milloren l'espai bioclimàtic del local, generant en ells noves obertures per a aconseguir ventilació natural, tractant d'evitar sistemes de renovació d'aire artificials.

ii) Mesures actives vinculades amb l'ús eficient dels recursos. Amb la finalitat de millorar l'eficiència energètica a més de les mesures passives esmentades anteriorment es disposarà d'aïllaments en façanes i coberta. De tal manera que es reduirà l'ús d'energies fòssils per a la climatització del recinte.

b) Impuls a la bioconstrucció i a l'ús de materials naturals i de proximitat, promovent l'ús eficient de recursos propis del lloc, que permeten reduir la petjada ambiental, minimitzant l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i l'ús d'energia combustibles fòssils. En el present projecte s'utilitzaran materials naturals com la pedra natural i la fusta adaptant-se a l'entorn existent.

c) Integració dels principis d'economia circular, fomentant l'ús de materials reciclables i renovables que presenten un cicle de vida conegut, evitant l'obsolescència programada, promovent l'extensió de la vida útil dels productes i prevalent solucions flexibles que permeten l'adaptació i fomenten la resiliència dels espais. S'han redissenyant els espais i l'ús d'aquests, així com l'ús de materials reciclables i renovables, amb el que millorem i prolonguem la vida útil de l'edifici.

a) Foment de la biohabitabilitat com a conjunt de mesures que repercuteixen en la salut, benestar i qualitat de vida de l'habitant, com ara el confort higrotèrmic, acústic i lumínic, la qualitat de l'aire o la reducció de tòxics. Amb la reforma es produirà una millora de les condicions de biohabitabilitat, millorant el benestar, el confort higrotèrmic i acústic amb l'execució de murs de maçoneria, la incorporació de noves fusteries; lumínic amb l'obertura de nous buits afavorint la il·luminació natural i d'utilització.

b) Foment del disseny inclusiu i amb perspectiva de gènere que afavorisca la integració i mitigue el desequilibri social, reduint les desigualtats, afavorint el desenvolupament autònom, potenciant la identificació i el sentit de pertinença al lloc, així com una equitat de l'hàbitat que garantisca la justícia social. El disseny de la nova distribució de l'immoble s'ha executat tenint en compte la perspectiva de gènere afavorint la integració dels espais, millorant la relació entre l'espai exterior obert del càmping amb la zona de restaurant. Així s'afavorirà el desenvolupament autònom de les persones amb discapacitat, potenciant una equitat en l'hàbitat.

a) Impuls de la capacitat d'execució d'actuacions sostenibles per part dels agents empresarials i particulars per a promoure la col·laboració públic-privada. La titularitat de l'immoble és propietat de l'Ajuntament de Vilafranca del Cid. L'ajuntament a fi de promoure la col·laboració públic-privada, pretén que la gestió del càmping es realitze per una empresa privada.

b) Incorporació de productes, materials o sistemes que aporten una millora de competitivitat, costos i nous formats per a un desenvolupament sostenible, amb especial atenció als projectes que aposten per la construcció circular, segons el Pla d'acció de la Unió Europea per a l'economia circular. En el present projecte la pedra i la fusta seran el principal element constructiu de l'edifici. L'ús de la pedra i la fusta aposta per una construcció circular i sostenible.

c) Integració de la construcció 4.0, impulsant els seus principis d'industrialització dels processos i la incorporació de tecnologies emergents incentivant la creació de llocs de treball especialitzats que milloren les condicions de seguretat i salut de les persones treballadores i impulsant la prefabricació com a tecnologia constructiva industrialitzada i replicable. Es pretén la instal·lació de captadors solars, l'ús de l'aerotermia i calderes de biomassa amb la finalitat d'incorporar processos industrialitzats i de noves tecnologies.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional