Edifici 4 habitatges

2020 -  València -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Whatsarq Architecture
  • Quantia subvenció: 10.000 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Edifici 4 habitatges

La proposta es tracta d'un edifici d'habitatges de nova planta de tipus apartament. Es tracta d'una edificació entre mitgeres fent xamfrà als carrers Sagrari de la Companyia i Danses. El projecte consta d'un edifici que disposa de planta baixa més tres plantes altes més una golfa i un casetón, el qual compta amb quatre habitatges, una per planta. La superfície de la parcel·la és de 51,81 m² i té una forma irregular sensiblement rectangular. L'edificació té una superfície construïda de 261,25 m² i una superfície útil de 211,72 m². 

L'estructura està organitzada en una crugia, perpendicular a la línia de façana del carrer Danses. Es tracta d'un sistema estructural compost per pilars i bigues d'entramat pesat de fusta. El forjat es resol amb panells de fusta contralaminada biapoyadas en les bigues de fusta i aquestes al seu torn, recolzades sobre suports de fusta. La major part de l'edifici no presenta fals sostre, amb la finalitat de tenir vista la fusta contralaminada. 

Es planteja un model d'edificació sostenible, de ràpida construcció i fàcilment desmuntable. L'objectiu és aconseguir una edificació amb zero emissions resulta d'un compromís personal del promotor i de la necessitat de modificar el paradigma d'habitatge, més encara en un entorn tan important com a la Ciutat Vella de València.

Veure galeria

En tractar-se d'una edificació en fusta en la seva pràctica totalitat i amb el grau de precisió que aquest tipus de construccions té, la generació de residus es minimitza, reduint el seu volum en un 50% respecte a una obra convencional. 

Cap procés en la futura obra comptarà amb l'ús d'aigua, excepte l'execució de la fonamentació, on el formigó resulta útil. Tot el muntatge de l'edifici es realitzarà en sec. El muntatge de l'estructura i paraments de tancaments es realitzarà en una setmana.

La fusta contralaminada permet una resposta immillorable enfront de desastres naturals tipus terratrèmol. Un possible desmantellament també es realitza amb relativa facilitat, ja que tota l'execució és en sec.

A través d'actuacions com aquesta, i amb la deguda difusió que mereix, es pot animar al pensament col·lectiu entorn de la fusta i la seva utilització massiva en edificació. L'estalvi en emissions de l'entorn del 80% respecte dels sistemes convencionals, permet instar els usuaris a pensar en un altre paradigma edificatori, i per tant als promotors públics i privats.

Es planteja un edifici de consum energètic gairebé nul, mitjançant l'aplicació de sistema controlat de tractament d'aire per recuperador de calor entàlpica per a la renovació mitjançant ventilació forçada en tots els habitatges, un sistema de generació d'ACS (aigua calenta sanitària) per aerotermia, amb la qual es desitja aconseguir una producció del 100% de la demanda mitjançant energia renovable, així com una envolupant amb un elevat valor d'aïllament.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional