Edifici 12 habitatges

2020 -  Godella -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: uan José Garrido Balaguer
  • Quantia subvenció: 20.000 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Edifici 12 habitatges

El projecte de l'edifici de 12 habitatges es desenvolupa en una parcel·la de 555 m² situada en el nucli urbà de Godella i suposa un dels primers edificis plurifamiliars que opta per aconseguir la certificació Passivhaus. L'edifici va ser dissenyat juntament amb la pròpia demanda de la zona i els seus habitatges personalitzats juntament amb els seus futurs habitants.

Inicialment es va investigar si la demanda de la zona valorava una edificació amb estàndards passivhaus, amb la inversió addicional que això comportava. Posteriorment el promotor va decidir dur-la a terme assumint part de la inversió, a causa de l'aposta de futur de la companyia per la sostenibilitat i qualitat en les edificacions. Aquests habitatges redueixen entre un 75-90% les necessitats de calefacció i refrigeració dels habitatges convencionals.

L'edifici es compon de dos cossos amb un pati interior entre mitgeres i amb orientació nord-sud, a ell donen els habitatges aconseguint millors ventilacions. Compta amb dues altures més baix coberta feia una dels carrers i tres feia l'altra, a causa del gran desnivell de terreny que existeix. La peculiaritat d'aquest edifici és l'elecció de definir la hermeticidad no en cada habitatge sinó de tot l'edifici de manera que s'aconsegueixen millors resultats tèrmics. A més, s'utilitza un sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb façana de maó en tota l'envolupant menys en les mitgeres que es reforça amb més gruix d'aïllament per l'interior. Aquestes mesures ajuden a aconseguir confort i redueixen la despesa energètica. El projecte ha suposat un repte en fer accessible el Passivhaus al públic general.

Veure galeria

L'edifici es regeix pels principis Passivhaus, aconseguint un gran confort tèrmic a l'interior, amb gran aïllament tèrmic per l'exterior, hermeticidad a l'aire de l'edifici complet a excepció de les zones de garatge i a través de sistemes de ventilació amb recuperador de calor i regeneració de l'aire.

En el procés de co-creació es tenen en compte les necessitats dels futurs habitants, a més, s'ha integrat la perspectiva de gènere i l'equilibri social amb col·lectius minoritaris com a persones majors, realitzant els habitatges adaptats a necessitats especials dels futurs habitants. S'ha comptat addicionalment per al disseny participatiu amb una advocada i a una arquitecta, expertes en participació.

S'ha desenvolupat una jornada de neteja d'horta amb l'ONG BIOAGRADABLES per a la conscienciació sobre els residus i la gestió que fem d'ells. S'han realitzat accions en l'entorn com el patrocini de l'equip de futbol femení per a realitzar accions de conscienciació del medi ambient i per a visibilitzar el lideratge femení. Durant la pandèmia han desenvolupat un directori de negocis de la comunitat perquè els habitants de Godella i Rocafort donessin suport als negocis de les localitats, a través d'ofertes i informació útil dels serveis i el contacte.

Una vegada acabat l'edifici es realitzarà una auditoria final, i una revisió mèdica i monitoratge posterior de consums reals. Es té previst desenvolupar una solució domòtica que a més ajudi a l'optimització energètica i al mesurament de resultats. Addicionalment es planteja fer una formació als residents dels habitatges sobre la ventilació de doble flux.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional