Eco-Hotel modular

2022 -  Benimantell -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Maria C. Gadea Pascual
  • Quantia subvenció: 10.000 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Eco-Hotel modular

Programa 1 per a projectes en redacció. Projecte de construcció d'hotel modular en sòl no urbanitzable amb criteris de sostenibilitat, autosuficiència i mínima petjada sobre el territori. 

Veure galeria

Impacte ambiental quasi nul. Instal·lacions ecoresponsables. Reciclatge i depuració d'aigües, canalització de pluvials i reutilització, autosuficiència en energia elèctrica. Recuperació de cultius.

Impacte social positiu per l'atractiu de ser el primer establiment ecològic autosuficient en termes energètics de l'entorn. Creació de sinergies amb altres establiments i activitats econòmiques i culturals.

Impacte econòmic positiu, donat l'augment d'ocupació de qualitat que es generarà per a la població autòctona. Alternativa a l'activitat agrícola poc rendible.

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional