Allotjament hoteler

2022 -  La Vilavella -  Castelló

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Privat
  • Projecta: Alejandro Palmer Escrí
  • Quantia subvenció: 40.000,00 €

Pla IRTA Obres

Projecte de sostenibilitat

Allotjament hoteler

El projecte planteja la construcció dels edificis necessaris per a desenvolupar l'activitat d'allotjament hoteler a situar en una parcel·la confrontant a la zona de muntanya: Serra d'Espadán. Els edificis implementen mesures de sostenibilitat i gestió mediambiental, entre elles el suport a la xarxa elèctrica mitjançant energia solar fotovoltáica, la recollida d'aigua de pluges. El propòsit d'implementar aquestes mesures és aconseguir uns edificis amb un ambient interior saludable i confortable, a més d'una envolupant eficient que permeta l'estalvi energètic. També es busca minimitzar l'impacte que suposa una obra nova, generant volums compactes que encaixen i es dissolen en l'entorn rural en el qual es troba. La senzillesa constructiva i el respecte per les alineacions fan que passe desapercebuda en la seua forma, però no en la seua manera de construir-se i en els materials utilitzats. L'obra pretén potenciar el valor arquitectònic de la localitat i ser un referent, visibilitzant que una manera alternativa de construir és possible i efectiu.

Veure galeria

S'apliquen mesures passives de disseny bioclimàtic com ara el disseny d'una volumetria compacta, que permeta la ventilació creuada, i una envolupant que mescla les propietats de l'aïllament, la inèrcia tèrmica i buits amb vidres baix emisivos per a generar una envolupant eficient. Els edificis comptaran amb energies renovables com ara subministrament elèctric com a font principal d'electricitat, aigua calenta sanitària i depòsits de depuració i recollida d'aigües pluvials com a mesures actives. Per a la seua construcció s'utilitzen materials naturals, de km 0, com els panells prefabricats de palla i fusta, revestiments d'argila i calç, i cobertes de teula.

Els materials utilitzats per a la construcció (palla, fusta, argila i calç) fomenten la biohabitabilitat i afavoreixen la bona qualitat de l'ambient interior en conformar una envolupant transpirable, higroscòpica, innòcua i aïllant que regula la temperatura i la humitat relativa interior, millora la qualitat de l'aire i genera unes condicions de confort tèrmic i acústic.

La majoria dels materials formen part d'un procés circular en el seu cicle de vida, sent tots els processos de baix impacte ambiental, no tòxics i respectuosos amb el medi ambient. Provenen de fonts d'energia renovables i 100% naturals i no necessiten grans processos de transformació. La palla suposa el reaprofitament d'un residu de l'agricultura i altres, com els aïllants, utilitzen excedents d'altres indústries. Uns altres, com l'argila, el suro o la fusta, són 100% reciclables i fins i tot reutilitzables. Es dona prioritat als sistemes constructius que posen en pràctica els conceptes de la construcció 4.0, mitjançant l'ús de panells prefabricats, estructures de fusta i teulades i tabiquería en sec.

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional