Plaça Major de Casinos

2020 -  Casinos -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Casinos
  • Projecta: Cristina Q. García Dorce
  • Quantia subvenció: 27.929,23 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Plaça Major de Casinos

L'actuació presentada se centra en la remodelació de la Plaça Major de Casinos i la posada en valor del patrimoni històric que subjeu en el subsol, ara invisible. La recuperació d'un valor cultural i de representació que constitueix la preexistència d'un antic refugi de la Guerra Civil Espanyola que ha estat ocultat al pas del temps i que, per als veïns del municipi, és més que una part del seu patrimoni.  

La superfície d'ocupació és superior als mil metres quadrats. Compositivamente presenta una organització en la qual el vianant ha estat relegat a l'oblit i on s'ha prioritzat l'ocupació del vehicle, quant al seu pas i senyalització en paviment, com al seu estacionament, tant és així que gran part de la seva superfície s'utilitza actualment com a aparcament en superfície. La Plaça Major de Casinos és un dels espais més importants del municipi, tant per la seva centralitat i localització com per la seva vocació natural per constituir-se com una zona de trobada. L'objectiu és reclamar un espai degradat que actualment pertany al cotxe, per a retornar-lo als veïns de Casinos.

Veure galeria

El paviment emprat en la plaça serà una pedra de proximitat, com per exemple la pedra calcària de Terol, que permeti reduir la petjada ambiental, minimitzant l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle i l'ús d'energia provinent de combustibles fòssils. Els formigons es realitzaran amb àrids procedents de l'excavació en la mecanització de la qual no s'utilitza calor. Les terres d'aportació per al rebliment i anivellat es van prendre del propi buidatge, no sent necessaris préstecs d'altres procedències.

El disseny de la proposta es basa en els principis de biohabitabilitat, prenent mesures relatives a l'accessibilitat i eliminació de les barreres arquitectòniques; relatives a la conservació de l'arbratge i incorporació de més vegetació; a l'eliminació de la superfície asfàltica, etc. Totes aquestes mesures repercuteixen en la salut, benestar i qualitat de vida de l'habitant, com ara el confort higrotèrmic i acústic, la qualitat de l'aire o la reducció de tòxics. A això se li incorpora a més una estació de càrrega elèctrica per a vehicles i es proposa limitar l'ús del vehicle a combustible fomentant l'ús de la bicicleta i de vehicles elèctrics.

La proposta desenvolupada recupera i posa en valor el Refugi Antiaeri de la Guerra Civil Espanyola present en la plaça el que té un important impacte social i rellevància col·lectiva. Per als veïns del municipi, aquest espai és més que una part del seu patrimoni, suposa per a la seva població més longeva un record de la seva infantesa, un record que forma part de la memòria col·lectiva de tota una generació.

La proposta fomenta l'equitat residencial i de sensibilització dels usuaris, mitjançant l'obertura d'un procés de participació ciutadana, com una eina inclusiva, de sensibilització i governança, que afavoreix la integració, mitiga el desequilibri social, el desenvolupament autònom i potència la identificació i el sentit de pertinença al lloc, així com la igualtat d'oportunitats que garanteixi la justícia social. La idea és involucrar a tota la població, on tot el municipi tingui cabuda, i promovent especialment la participació, l'accessibilitat i la percepció de seguretat de les dones.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional