Entorn antiga estació de Benaguasil

2020 -  Benaguasil -  València

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Ajuntament de Benaguasil
  • Projecta: Jose Alonso Jurado Campos
  • Quantia subvenció: 28.900 €

Pla IRTA Projectes

Projecte de sostenibilitat

Entorn antiga estació de Benaguasil

El projecte presentat pretén la rehabilitació d'una antiga estació de ferrocarril, destinant-ho a un ús públic polivalent de caràcter sociocultural. Aquesta actuació integral en l'edifici i a la urbanització associada, pretén mantenir l'essència de l'edifici possibilitant nous usos en el recinte tal com es descriu en l'avantprojecte. Els jardins circumdants constituiran un atractiu addicional que pretén convertir la zona en un enclavament multifuncional i agradable per al ciutadà. 

La rehabilitació i adequació que es proposa persegueix transformar aquesta zona degradada i infradotada en un espai urbà de trobada dinàmica, que permeti la convivència intergeneracional i fomenti la relació social, alhora que contribueixi en la transició ecològica i lluita contra el canvi climàtic.  

En tractar-se de la rehabilitació d'un edifici en desús, l'actuació resultarà molt beneficiosa per al seu entorn, i constituirà un nou punt d'interès i oci dins del nucli urbà de Benaguasil. Per a això es projectarà, a més de les actuacions que garanteixin l'estabilitat estructural i l'adequació funcional per al desenvolupament d'un programa d'ús públic, la millora integral del seu envolupant energètica de manera que s'aconsegueixi un edifici de consum energètic nul o gairebé nul.

Veure galeria

Per a la futura redacció del projecte d'execució es proposa una materialitat basada en la bioconstrucció, amb materials naturals i prevalent aquells de menor impacte en el mitjà pel seu procés de fabricació, com el bloc de terra comprimida, les toves, la palla, o fibres naturals com a aïllament.

El drenatge de les zones verdes inclourà un Sistema Urbà de Drenatge Sostenible (SUDS) compost per jardins de pluja, que gestionaran de manera sostenible i autònoma els escolaments propis i les rebudes de la hidrologia exterior, reduint els cabals abocats a la xarxa de drenatge. D'aquesta manera, altres elements de drenatge locals també podrien connectar-se a aquests jardins amb la intenció de minimitzar les aportacions a la xarxa de drenatge exterior. S'ha inclòs un aljub per a recollida de pluvials que permet la utilització de l'aigua de pluja per a usos no potables. 

Els jardins de pluja són superfícies enjardinades en depressió, que retenen i possibiliten la infiltració de l'aigua a través d'un sòl permeable, generalment completament vegetat, que serveix de filtre i tractament de l'escolament. Aquesta tipologia de SUDS presenta un doble benefici: d'una banda, millora la qualitat dels escolaments en ser filtrades a través d'un mitjà porós que retindrà part dels contaminants; i per un altre, elimina els cabals pico que es descarreguen a la xarxa o directament elimina part del volum en permetre la infiltració.

A l'edifici s'aplicarà l'estàndard Passivhaus, incorporant sistemes altament eficients d'aïllament i de ventilació amb recuperació de calor i introduint fonts de generació d'energia renovable. En la distribució interior es tindrà en compte l'orientació de les finestres per a minimitzar els consums de llum i climatització i es tractarà d'afavorir la ventilació natural.

El projecte introduirà la perspectiva de gènere en el procés urbà, per a això l'accés fins a l'edifici estarà ben il·luminat i no comptarà amb racons ni espais amb poca visibilitat. No es disposaran d'elements opacs que redueixin la visibilitat pel seu efecte barrera. Se senyalitzarà tota la zona amb elements d'orientació visibles i precisos.

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional