48 a repartir

2021 -  Alcoi -  Alacant

Fitxa Tècnica

  • Promotor: Públic
  • Promou: Evha
  • Projecta: Estudi Biga. Martí-Sardà Arquitectes

Projecte PILOT

Projecte de sostenibilitat

48 a repartir

Fa un segle, la ciutat d'Alcoi estava tota ella protagonitzada per l'àrea ocupada compresa entre els rius Molinar i Barxell en proximitat a la seua confluència, englobant el que hui entenem per barri antic de la ciutat. Hui, encara que ocupant una posició lateral i empetitida, posseeix d'un valor patrimonial històric que ha de recuperar-se i potenciar-se. Les noves edificacions han d'assumir aquest paper i integrar-se formalment i alhora dinamitzar i reviure el barri antic, sempre amb una estratègia encarada rigorosament sostenible.

La proposta pretén potenciar conceptes de flexibilitat i qualitat de vida. Uns habitatges que s'adaptaran als inquilins, on només seran estables les zones humides, la resta d'estades es podran modificar. I serà molt fàcil, com jugar al lego; es disposarà d'uns panells prefabricats, de fàcil muntatge i desmuntatge, que s'acoblen amb facilitat i permeten construir parets divisòries d'habitatge.

Aquesta estratègia modular d'estades permet generar una quadrícula que afavoreix l'adaptació tipològica dels habitatges segons les necessitats del promotor, variant el numere d'habitatges, la seua grandària o la distribució entre elles sense modificar ni fer intervencions en la concepció general de l'edifici.

Aquesta quadrícula s'estableix amb cel·les de 3,30 x 3,30 m, no jerarquitzades, i queda definida físicament a les cantonades pels murs fixos de blocs de tàpia. Cada tipologia compta amb almenys dos mòduls per a allotjar les dependències principals, cuina-menjador i sala d'estar. Segons la quantitat de mòduls, els habitatges podran comptar amb 1, 2 o 3 habitacions; totes elles de configuració lliure i podent-se destinar a altres usos.

Els nuclis humits que allotgen els banys i safaretjos se situen en l'anell perimetral permetent, d'aquesta manera, que tots els habitatges compten amb almenys un, siga com siga la seua configuració; mentre que les cuines se situen en l'eix central de la quadricula.

D'aquesta manera s'aconsegueix que les instal·lacions queden en el perímetre i que l'edifici compte amb total llibertat de configuració tipològica.

 

Veure galeria

L'edifici proposat, utilitza en un 80% una combinació de materials orgànics amb un cicle de reposició curt (fusta) amb materials minerals de baix processat industrial (argila). Això garanteix un baix impacte ambiental (< 400 Kg COeq/m² construït), la possibilitat d'utilitzar materials locals (Km0) i una aproximació concorde als principis de l'economia circular. El 20% restant dels materials utilitzats són aquells que per les seues qualitats particulars tenen difícil substitució.

Des d'un punt de vista energètic, l'edifici respon als principis d'Edifici d'emissió quasi nul·la (EECN). L'estimació del consum de calefacció és de < 5kWh/m² i de refrigeració de <4kWh/m². 

 

Qualitat de l'aire interior. Control higrotèrmic. Materials lliures de VOCs. Vegetació. Radon. Il·luminació natural. Relació amb l'exterior. Acústica.

Camps, ones, radiació.

La proposta d'instal·lacions passa per l'anell perimetral, quedant fora dels espais habitats, això elimina el risc de patologies ocasionades per camps magnètics externs.

Toxines domèstiques, agents contaminants

L'envolupant d'altes prestacions, incloent-hi el tractament de ponts tèrmics, i el sistema de ventilació, eviten el risc de condensació superficial i per tant qualsevol problema derivat de la presència de floridura a l'interior dels habitatges.

L'absència d'acabats interiors, deixant vista l'argila de l'estructura i envans interior, asseguren l'absència de formaldehid, dissolvents i metalls pesants a l'interior.

Fibres

La utilització d'aïllament acústic i tèrmic d'origen biològic, cel·lulosa o fibra de fusta, evita la presència de fibres minerals en suspensió en l'ambient interior.

Ambient interior

El sistema de ventilació híbrid garanteix una qualitat de l'aire adequada, controlant la humitat relativa, el CO₂ i altres contaminants. A més, la distribució dels habitatges permet la utilització de la ventilació natural creuada com a ventilació de descàrrega en cas d'episodis puntuals d'alta emissió de contaminants.

L'alta capacitat higroscòpica dels materials permeten l'autoregulació de les condicions de temperatura i humitat interior, utilitzant els elements estructurals de l'edifici com a reguladors.

Llum i bioritmes

Tots els espais habitables tenen relació directa amb l'exterior, i reben almenys 2 hores de radiació directa al dia. Això garanteix un factor de llum diürna en almenys un 60% de l'espai del 2%, durant almenys el 80% del temps.

Acústica

Les solucions constructives utilitzades asseguren l'aïllament acústic entre habitatges i amb l'exterior. Al seu torn, les galeries i el pati interior permeten regular la relació amb l'exterior.

 

L'edifici s'ha dissenyat contemplant diferents gradients de confort. La zona habitada té les màximes exigències de confort.

Es tracta de l'espai climatitzat, el qual queda protegit per l'envolupant tèrmica i per les galeries i zones de servei. Les zones de servei, queden dins de la zona tèrmica, però es tracta d'espais no climatitzats. Finalment, les galeries i/o terrasses són espais intermedis, que al seu torn serveixen de calor als espais habitats.

Estiu

Aprofitament del salt tèrmic dia/nit durant l'estiu.

Durant el dia els elements verticals d'estructura i particions d'alta inèrcia tèrmica absorbeixen la calor i irradien a menor temperatura que la de l'ambient interior. Els habitatges eviten la radiació solar i l'intercanvi directe d'aire amb l'exterior. La ventilació mínima de salubritat es realitza des del pati interior. L'aire ve des de la planta baixa, refredada per la pròpia massa de l'edifici.

Durant la nit s'aprofita la ventilació creuada per a dissipar les càrregues acumulades en la massa de l'edifici durant el dia.

Hivern

Envolupant i estanquitat

El projecte planteja les unitats d'habitatges com a caixes ben aïllades i protegides de l'exterior a través del perímetre de galeria i serveis. Aquests espais actuen com a coixí tèrmic, reduint el salt tèrmic respecte a l'exterior i contribuint a baixar la demanda energètica. Per a les caixes d'habitatge s'utilitzaran solucions constructives amb valors de transmitància tèrmica inferiors a 0,25 W/m2K en els tancaments opacs i d'1 W/m2K en els tancaments transparents, mentre les galeries, en ser espais intermedis no climatitzats permeten la utilització de tancaments menys eficients tèrmicament i més econòmics. Per als habitatges es planteja un nivell d'estanquitat alt, amb ràtios d'infiltració menors de 2 m3h/m² a 50 Pa, reduint així les perdudes per infiltracions.

Inèrcia tèrmica

La proposta aprofita la inèrcia tèrmica de l'estructura i particions d'argila per a estabilitzar l'oscil·lació tèrmica diària.

Captació solar

S'incorporen estratègies de captació solar tant directa com indirecta. La captació solar es realitzarà a través dels espais de galeria. L'aire d'aquestes s'utilitzarà també per a precalfar l'aire de ventilació, reduint així les perdudes associades a la ventilació durant l'hivern.

 

Aigua

La proposta afronta el cicle de l'aigua des de dos fronts, dotant als habitatges de sistemes de reducció de consum com a airejadors i reutilitzant l'aigua grisa i pluvial.

Es planteja un sistema de recollida, tractament i acumulació d'aigua de pluja i grisa. L'aigua reutilitzada s'usarà per a la jardineria dels espais comuns i per als vàters. El tractament i acumulació de l'aigua es realitzarà en planta baixa, per a això s'ha disposat un espai tècnic.

Energia

Es proposa un sistema de producció de fred, calor i ACS eficient amb bomba de calor aïre-aigua (aerotermia) amb rendiment >3.

Es tracta d'un sistema de producció i acumulació centralitzat amb comptadors de calories i cabal en cada habitatge. El sistema de cessió de calor i fred seran panells radiants d'argila.

L'edifici disposa en coberta de 25 m² de panells fotovoltaics, amb una potència instal·lada de 5.100 Wp i una producció anual estimada de 8.000 kWh (8 kWh/m²).

 

La claredat conceptual de la proposta es traduirà en una important reducció de les solucions constructives puntuals i en una simplificació d'aquestes, comportant un estalvi econòmic i minimitzant la possibilitat d'imprevistos.

Els forjats prefabricats de fusta disminueixen el pes de l'estructura, permeten grossàries ajustades en els elements verticals de la mateixa i finalment redueixen la grossària de la fonamentació.

Això fa possible la utilització del bloc de terra compactada com a element estructural vertical i redueix l'ús del formigó en la fonamentació.

Es plantegen fins a tres tipus d'envolupants en façanes segons la necessitat de confortabilitat de les zones que delimiten.

Façana ventilada: en les zones d'espais servidors humits. La fulla interior és un panell sàndwitx de fusta. Deixant una cambra d'aire, se subjecten en sec panells ceràmics d'argila, oferint un aspecte natural i massiu a aquestes façanes opaques, assimilant-se als edificis històrics del barri antic. Aquests panells seran perforats ocasionalment per a afavorir la ventilació natural a través dels espais humits servidors.

Doble pell en galeries: Una pell exterior de fusteries corredisses plegables de fusta, amb tancaments lleugers de vidre o policarbonat. La pell interior, amb tancaments de fusteria de fusta amb doble vidre i cambra i murs de blocs de tàpia i panells d'argila amb aïllament de fibres de fusta.

Els murs de bloc de tapial, col·locats en aparell flamenc, de 20 cm de gruix, asseguren el confort acústic i tèrmic entre habitatges i en la façana interior cap al pati bioclimàtic, que fa de coixí tèrmic regulable respecte a les condicions climàtiques exteriors.

Per a aconseguir la flexibilitat residencial, es proposen uns panells de fàcil muntatge i desmuntatge per a ser instal·lats entre els murs estructurals. Aquests panells estan compostos d'un panell de fusta CLT en vertical central, i dos panells d'argila natural per cada costat, amb aïllament de fibres de fusta.

A nivell de forjats, per damunt dels panells alveolars de fusta, s'instal·la un sistema de solera seca constituït per placa d'algeps i cel·lulosa (18mm) i aïllament de fibra de fusta (10mm). Com a acabat es proposa una solució contínua de linoleum.

 

La proposta combina sistemes de monitoratge i informació amb sistemes de gestió automàtica.

Es proposa el monitoratge dels consums dels equips de climatització i producció fotovoltaica. A més, es monitoraran els consums d'energia tèrmica de cadascuna dels habitatges. Respecte a les condicions ambientals, hi haurà sensors de temperatura, humitat i CO₂ en cadascuna dels habitatges i en l'atri.

Informació als ocupants

Tots els habitatges i l'atri disposaran d'elements informatius respecte a les condicions de temperatura interior, temperatura exterior, humitat i qualitat de l'aire, perquè els ocupants puguen prendre decisions en la gestió dels dispositius de control ambiental.

Llibre de funcionament de l'edifici

Es crearà un llibre amb detalls sobre el funcionament de l'edifici. Es realitzaran tallers de formació als usuaris.

Monitoratge dels consums i producció d'energia.

Els usuaris tindran informació sobre els seus consums i la producció d'energia, de manera que puguen validar com afecten les seues accions en l'acompliment energètic de l'edifici.

Funcionament de l'atri

L'obertura de l'atri estarà automatitzada i controlada per sondes de temperatura i qualitat de l'aire.

 

Conéixer altres casos de:

Unió Europea. Fons Europeu de Desenvolupament Regional